135/2008

Given i Helsingfors den 28 februari 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 september 2004 om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter (910/2004) 2 och 3 §, 5 § 1 mom. samt 6, 7 och 9 § som följer:

2 §
Nationell kontaktpunkt och dess uppgifter

Livsmedelssäkerhetsverket är nationell kontaktpunkt för de ärenden som avses i förordning (EG) nr 1829/2003 i Finland.

Livsmedelssäkerhetsverket har till uppgift att

1) ta emot ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder samt åtföljande handlingar samt vidta andra åtgärder som avses i artikel 5.2 och artikel 17.2 i förordningen,

2) ta emot de anmodanden som avses i artikel 6.3 b och c och artikel 18.3 b och c i förordningen samt begäran om yttrande enligt artikel 6.4 och artikel 18.4 i förordningen i anslutning till utvärderingen av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer,

3) ta emot de yttranden av Europeiska livsmedelsmyndigheten samt åtföljande utredningar som avses i artikel 6.6 och artikel 18.6 i förordningen,

4) ta emot de anmälningar beträffande befintliga produkter som avses i artikel 8.2 och artikel 20.2 i förordningen,

5) ta emot den information om säkerhetsbedömning som avses i artikel 9.4 och artikel 21.4 i förordningen,

6) ta emot de yttranden angående ändring samt tillfällig eller permanent indragning av godkännanden som avses i artikel 10.1 och artikel 22.1 i förordningen samt

7) ta emot de i artikel 46 avsedda handlingar som åtföljer ansökningar och anmälningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft.

Livsmedelssäkerhetsverket vidarebefordrar de handlingar som avses i 2 mom. utan dröjsmål till respektive instans som ansvarar för behandlingen av ärendet i fråga i Finland.

3 §
Organ med ansvar för säkerhetsbedömningar

Det organ med ansvar för säkerhetsbedömningen av livsmedel som avses i artikel 6.3 b i förordningen är nämnden för nya livsmedel, som finns i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet.

Det organ med ansvar för säkerhetsbedömningen av foder som avses i artikel 18.3 b är Livsmedelssäkerhetsverket.

5 §
Formulering av nationell ståndpunkt i frågan om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder

Behörighet att fatta beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har jord- och skogsbruksministeriet. Behörighet att fatta beslut om godkännande av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer för miljöriskernas del har gentekniknämnden, som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.


6 §
Nationella GMO-laboratorier

Nationella laboratorier i nätverket för europeiska GMO-laboratorier som biträder gemenskapens referenslaboratorium i enlighet med artikel 32 är tullaboratoriet och Livsmedelssäkerhetsverket. Till nätverket för europeiska GMO-laboratorier kan anslutas nya nationella laboratorier på förslag från de behöriga myndigheter som avses i lagstiftningen om genmodifierade organismer.

7 §
Information och samråd med allmänheten

Livsmedelssäkerhetsverket ser till att allmänheten får kännedom om den sammanfattning av ansökan som avses i artikel 5.2 b ii) och artikel 17.2 b ii) i förordningen och som har publicerats av Europeiska livsmedelsmyndigheten samt om det yttrande som avses i artikel 6.7 och artikel 18.7 och som har publicerats av Europeiska livsmedelsmyndigheten samt om att allmänheten beretts tillfälle att kommentera yttrandet.

9 §
Närmare anvisningar

Livsmedelssäkerhetsverket meddelar vid behov anvisningar om det förfarande för godkännande av genmodifierade livsmedel och foder som anges i förordningen samt om märkning av produkterna i fråga. Gentekniknämnden meddelar vid behov anvisningar rörande direktiv 2001/18/EG.Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2008.

Helsingfors den 28 februari 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.