118/2008

Given i Helsingfors den 29 februari 2008

Lag om ändring av lagen om preskription av skulder

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 15 augusti 2003 om preskription av skulder (728/2003) en ny 11 a § som följer:

11 a §
När gäldenären är en upplöst sammanslutning eller ett insolvent dödsbo

En skuld preskriberas inte trots att borgenären inte riktar avbrytande åtgärder mot en gäldenärssammanslutning som har upplösts eller avförts ur handelsregistret. Vad som föreskrivs om gäldenärssammanslutningar i detta moment gäller dock inte öppna bolag eller kommanditbolag.

Om tillgångarna i gäldenärens dödsbo enligt bouppteckningen inte räcker till för att betala boutredningsmannens arvode och kostnader efter det att övriga boutredningsskulder har betalats eller om gäldenärens dödsbo har försatts i konkurs, påverkar preskriptionen av en skuld för dödsboets del inte det ansvar som andra gäldenärer eller borgensmän har som svarar för samma skuld. Vad som i detta moment föreskrivs om en borgensmans ansvar gäller även en pantsättare som har lämnat en borgenär egendom som säkerhet för den avlidnes skuld.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

Lagen ska också tillämpas på skulder vars grund har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag.

RP 178/2007
LaUB 2/2008
RSv 2/2008

Helsingfors den 29 februari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.