110/2008

Given i Helsingfors den 21 februari 2008

Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 3 mom., 6 § 5 mom. och 8 § 4 mom. i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006):

1 §
Nya förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd som ingås 2008

En jordbrukare kan 2008 ingå en sådan förbindelse om kompensationsbidrag samt om basåtgärder inom miljöstödet för jordbruket och eventuella tilläggsåtgärder som avses i 5 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006).

I en sådan förbindelse som avses i 1 mom. kan som stödberättigande åkerareal godkännas en sådan åkerareal som avses i 3 och 4 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007).

2 §
Avtal om specialstöd som kan sökas 2008

En jordbrukare kan 2008 ansöka om följande avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som avses i 5 § i den lag som nämns i 1 § 1 mom.:

1) anläggning och skötsel av skyddszon,

2) skötsel av mångfunktionell våtmark,

3) åkerodling på grundvattenområden,

4) ekologisk produktion,

5) ekologisk husdjursproduktion,

6) skötsel av vårdbiotoper,

7) främjande av naturens och landskapets mångfald,

8) uppfödning av lantraser,

9) odling av ursprungssorter,

10) behandlingsmetoder för avrinningsvatten;

11) effektiviserad minskning av näringsbelastningen;

12) placering av flytgödsel i åker;

13) långvarig vallodling på torvåkrar.

Det avtal om specialstöd som avses i 1 mom. 4, 5 och 8 punkten kan även ansökas av en jordbrukare som enligt statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) har ingått ett motsvarande gällande avtal om specialstöd vars avtalsperiod började år 2004, 2005 eller 2006. Det nya avtalet om specialstöd ersätter det tidigare gällande avtalet om specialstöd.

Det avtal om specialstöd som avses i 1 mom. 9 punkten kan endast sökas av en jordbrukare som enligt statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket har ingått ett specialstödsavtal om odling av ursprungssorter vars giltighetstid löper ut enligt avtalet den 31 april 2008 eller 30 september 2008. Andra stödmottagare som avses i 4 § 2 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd till jordbruket och vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd kan ansöka om de avtal om specialstöd som avses i 1 mom. 2 och 6 punkten.

De avtal om specialstöd som avses i 1 mom. kan ingås inom ramen för anslagen i statsbudgeten.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

De avtal om specialstöd som avses i 2 § 1 mom. 11―13 punkten i denna förordning kan ingås efter det att Europeiska gemenskapernas kommission enligt EG:s landsbygdsförordning har godkänt de i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007―2013 föreslagna ändringarna som innehåller de åtgärder som gäller de aktuella avtalen om specialstöd.

Helsingfors den 21 februari 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Katri Valjakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.