78/2008

Given i Helsingfors den 1 februari 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 4 § i förordningen om avgifter för Rättsskyddscentralen för hälsovårdens prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i förordningen av den 16 augusti 2007 om avgifter för Rättsskyddscentralen för hälsovårdens prestationer (813/2007) 4 § som följer:

4 §

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är beslut som fattas och intyg som ges med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), för vilka hos sökanden tas ut följande fasta avgifter:

1) legitimation

a) legitimation av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i 3, 4, och 5 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 68 €,

b) legitimation av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i 6, 7, och 8 § 1 mom., 12 och 14 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 300 €,

c) villkorligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer som avses i 13 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) 270 €,

d) legitimation efter den anpassningsperiod eller avläggande av lämplighetsprov som avses i 13 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) 30 €,

e) legitimation av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i 10, 11 eller 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 300 €,

f) legitimation på basis av en gemensam ansökan från en läroanstalt 35 €,

2) tillstånd som avses i 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 300 €. Förlängning av tidigare beviljat tillstånd eller beviljande av rätt att utöva yrke efter beviljat tillstånd 150 €,

3) godkännande och registrering

a) godkännande och registrering av föreskriven utbildning som leder till ett yrke för en i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avsedd yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning eller registrering av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning 68 €, när det är fråga om en yrkesutbildad person som har utbildats i Finland eller skyddad yrkesbeteckning för en i 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avsedd yrkesutbildad person,

b) intyg på basis av en gemensam ansökan från en läroanstalt 35 €,

c) godkännande och registrering av utbildning för sådana som genomgått utbildningen i något annat land än i Finland eller registrering av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning 300 €,

d) villkorligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt 13 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 270 €,

e) godkännande och registrering av utbildning eller registrering av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning efter en anpassningsperiod eller avläggande av lämplighetsprov enligt 13 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 30 €;

4) godkännande och registrering av utbildning som det inte utfärdats några föreskrifter om 240 €,

5) mottagande och registrering av anmälan som avses i 9 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 150 €,

6) beslut som gäller kontroll av yrkeskvalifikationer enligt 9 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt registrering 300 €,

7) intyg över rätt eller tillstånd att utöva yrke, över utbildning, specialkompetens eller registrering av yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning 60 € eller utdrag ur centralregistret 30 €.

Utöver detta tas det av sökanden ut en avgift för utlåtanden som begärts av en högskola eller läroanstalt för bedömning av utbildning i utlandet, dock högst 300 €.


Denna förordning träder i kraft den 11 februari 2008 och gäller till den 31 december 2009.

Helsingfors den 1 februari 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finanssekreterare
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.