59/2008

Given i Helsingfors den 24 januari 2008

Statsrådets förordning om ändring av 8 a § i statsrådets beslut om avstjälpningsplatser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 4 september 1997 om avstjälpningsplatser (861/1997) 8 a § 1 och 2 mom., sådana de lyder i statsrådets förordning 202/2006, som följer:

8 a §
Uppföljning av genomförandet

Finlands miljöcentral ska årligen senast den 31 december lämna en utredning till miljöministeriet om verkställigheten av detta beslut, i synnerhet av 4 § 1 mom. 2 punkten, 5 punkten i bilaga 1 och 3.5 och 3.6 punkten i bilaga 2. Finlands miljöcentral ska vart tredje år, i enlighet med artikel 5 i rådets direktiv 91/692/EEG om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön, lämna en rapport till Europeiska gemenskapernas kommission om genomförandet i Finland av rådets direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall. Finlands miljöcentral ska också se till att de uppgifter som avses i 3.6 punkten i bilaga 2 till detta beslut lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission och de andra medlemsstaterna i Europeiska unionen.

Tillståndsmyndigheten och den regionala miljöcentralen ska årligen före den 1 november till Finlands miljöcentral lämna uppgifter som behövs för den utredning som avses i 1 mom. För kontroll av hur de begränsningar som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten förverkligas ska den regionala miljöcentralen även bifoga en uppskattning av det biologiskt nedbrytbara avfall som förbehandlats, återvunnits som material eller på annat sätt, deponerats på en avstjälpningsplats eller på annat sätt behandlats inom dess verksamhetsområde.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

Helsingfors den 24 januari 2008

Miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.