54/2008

Given i Helsingfors den 25 januari 2008

Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) 9 §,

ändras 1 § 1 mom., 2 §, 3 § 6 och 7 mom., 8 §, 16 § 1 mom., 18 § 1 mom., 21 § 2 mom., 26 § 2 mom., 35 § 5 mom. samt 39 och 46 §,

av dem 39 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 426/2007, samt

fogas till lagen nya 4 a och 42 a §, som följer:

1 §
Lagens syften

Syftet med denna lag är att främja renhushållningens och naturnäringarnas näringsverksamhet samt göra den mångsidigare, förbättra näringarnas struktur och verksamhetsbetingelser, främja ett hållbart nyttjande av förnybara naturtillgångar, utveckla renskötsel- och naturnäringsområdet samt stödja utvecklingen av glesbygdsområden och samhällen inom renskötselområdet och området för idkande av naturnäringar. Syftena eftersträvas som ett led i utvecklingen av verksamhetsbetingelserna för renhushållningen och naturnäringarna. I samband med åtgärder enligt denna lag ska de mål som uppställts för Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik och för landsbygdspolitiken dessutom beaktas.


2 §
Tillämpningsområde och territoriell tillämplighet

Denna lag tillämpas på åtgärder som avses i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), nedan EG:s landsbygdsförordning. Lagen tillämpas dessutom på kompletterande nationella åtgärder för utveckling av landsbygden.

För att målen enligt denna lag ska nås kan man använda såväl nationella stödsystem som sådana stödsystem som helt eller delvis finansieras med medel från Europeiska gemenskapens (EG) jordbruksfond för landsbygdsutveckling, nedan landsbygdsfonden, eller med andra medel från Europeiska unionen (EU). Denna lag tillämpas inte på stödjande av åtgärder som hör till området för Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik.

Denna lag tillämpas inte på åtgärder för vilka stöd har beviljats enligt lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) eller lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007).

Denna lag tillämpas på idkande av renhushållning inom det renskötselområde som anges i renskötsellagen (848/1990). I fråga om naturnäringarna tillämpas bestämmelserna i denna lag i Enontekis, Enare, Utsjoki och Savukoski kommuner samt i de delar av Muonio, Kittilä, Sodankylä och Salla kommuner som ligger norr om den gränslinje som bildas av Kajanki, Tepasto, Pomovaara, Peurasuvanto, Savukoski, Seitajärvi, Ruotsukainen, Pulkkaviita och Ylirovanvaara, husgrupperna på gränslinjen dock inräknade i sin helhet.

3 §
Definitioner

Med kreditinstitut avses sådana kreditinstitut som avses i 52 § 1 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket och som Landsbygdsverket med stöd av 52 § 3 mom. i nämnda lag har godkänt att verka som kreditinstitut.

Med centralt finansiellt institut avses en kreditgivare, ett kreditinstitut eller en annan sådan sammanslutning som avses i 52 § 2 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket och som Landsbygdsverket med stöd av 52 § 3 mom. i nämnda lag har godkänt att verka som centralt finansiellt institut.


4 a §
Villkor som gäller inledande av åtgärder som ska stödjas, tillstånd och planer

Med undantag av stöd för ersättande åtgärder beviljas inte stöd för renhushållning och naturnäringar av nationella medel för sådana åtgärder som redan har inletts. Om den verksamhet som ska stödjas inte gäller idkande av renhushållning eller annat jordbruk eller om stödet beviljas delfinansierat av EG, är en förutsättning för att stöd ska beviljas att stödansökan har blivit anhängig innan den åtgärd som ska stödjas har inletts. Beslut om startstöd till unga jordbrukare ska fattas inom 18 månader efter att jordbruket etablerades.

Om den åtgärd som ska stödjas kräver tillstånd av en myndighet, förutsätter beviljandet av stödet att tillståndet företes.

Om den åtgärd som ska stödjas innefattar en bygginvestering ska sökanden dessutom förete en sådan plan över byggandet av vilken bygginvesteringens funktionalitet, ändamålsenlighet och anpassning till miljön framgår.

8 §
Program och genomförandet av program med finansiering från Europeiska gemenskapen

Stöd enligt denna lag kan beviljas för en åtgärd som ingår i ett sådant program som avses i 7 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006).

På EG:s finansieringsdel av det stöd som beviljats för programmet tillämpas vad som bestäms i den lag som nämns i 1 mom.

16 §
Lösöresstöd

Ett renbeteslag kan beviljas lösöresstöd för kostnader som orsakas av anskaffning av flyttbara för renskötseln nödvändiga stängsel, elenheter samt enheter för vatten och avlopp, slakterienheter och arbetsplatsbostäder och annat för renskötseln nödvändigt lösöre som anses behövligt enligt förordning som utfärdas av jord- och skogsbruksministeriet.


18 §
Stöd för renhushållnings- och naturnäringsföretag

Av de stöd som avses i EG:s landsbygdsförordning kan

1) enligt artiklarna 26, 27, 30 och 52 beviljas stöd för renhushållningens och naturnäringarnas produktiva investeringar och för sådana investeringar i miljövård och arbetarskydd som produktionsverksamheten förutsätter samt för planeringskostnaderna för investeringsprojekt,

2) enligt artikel 22 beviljas startstöd för unga jordbrukare,

3) enligt artiklarna 21 och 52 beviljas stöd för yrkesinriktad påbyggnads- och kompletteringsutbildning,

4) enligt artikel 28 beviljas stöd för förbättring av villkoren för förädling och saluföring av produkter, samt

5) enligt artiklarna 24, 29, 30 och 52―59 beviljas stöd för andra än i 1―4 punkten avsedda åtgärder för främjande av anpassning och utveckling av landsbygdsområden.


21 §
Statliga lån och ränta på dem

Totalräntan på statliga lån utgörs av referensräntan ökad med ett fast antal procentenheter. Låntagaren ska på lånet betala en ränta som är fem procentenheter lägre än nämnda ränta, dock minst en årlig ränta på en procent. Bestämmelser om referensräntor, det fasta antal procentenheter som referensräntan ökas med, beräkning av stöd som ingår i ränteförmån och i räntefrihet, det maximala antalet friår och den maximala räntefriheten samt vid behov maximibeloppen av stöd i anslutning till lån meddelas genom förordning som utfärdas av statsrådet.

26 §
Ränta på räntestödslån

Det räntestöd som betalas på lånet är högst fyra procentenheter. Låntagaren ska dock betala en årlig ränta på åtminstone en procent. Efter att räntestödet upphört ska låntagaren betala en ränta på lånet som är lika stor som totalräntan. Räntestöd betalas även under den tid en ansökan om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner är anhängig. Räntestöd betalas inte för sådana merkostnader för kredit i utländsk valuta som beror på förändringar i valutakurserna.


7 kap.

Myndigheter och uppföljning

35 §
Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar när Livsmedelssäkerhetsverket samt andra anstalter som lyder under jord- och skogsbruksministeriet kan anlitas för uppgifterna i fråga.


39 §
Lyftande av lån samt övervakning som utförs av kreditinstituten

Ett statligt lån eller ett räntestödslån som beviljats av ett kreditinstitut får inte lyftas om inte stödtagaren företer ett tillstånd av arbetskrafts- och näringscentralen att lyfta lånet. För att ett tillstånd att lyfta lån ska beviljas krävs en godtagbar utredning över genomförandet av det projekt som ska stödjas. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de utredningar som ska företes för att tillstånd att lyfta lån ska beviljas, om förfarandet samt om tidsfristerna vid beviljande av tillstånd.

Kreditinstitutet ska övervaka att lånet lyfts enligt landsbygdsnäringsmyndighetens tillstånd att lyfta lånet.

Det kreditinstitut som beviljat lånet är skyldigt att på en specificerad begäran lämna Landsbygdsverket sådana uppgifter som är nödvändiga för att utreda om den som ansökt om lån varit i behov av stöd eller inte. Kreditinstitutet är också skyldigt att lämna jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket de uppgifter och för granskning de handlingar som behövs för att konstatera om lånevillkoren och berörda gemenskapsrättsakter, denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den har iakttagits i övrigt. Den ovan nämnda skyldigheten att lämna uppgifter gäller även sekretessbelagda uppgifter.

42 a §
Bestämmelser som tillämpas på kreditinstitut

Utöver vad som i övrigt bestäms i denna lag, tillämpas på kreditinstitut, personer som är anställda hos kreditinstitut och på kreditgivarens bistånds- och upplysningsskyldighet vad som i 53 och 54 § i lagen om strukturstöd till jordbruket bestäms om motsvarande frågor som gäller uppgifter enligt denna lag.

46 §
Ansvar för återbetalning av medel i vissa fall

Om staten med stöd av det ansvar för en medlemsstat som avses i Europeiska gemenskapens lagstiftning om den gemensamma jordbrukspolitiken eller landsbygdsfonden är skyldig att till Europeiska gemenskapernas kommission återbetala medel från Europeiska gemenskapen, är stödförmedlaren skyldig att till staten till fullt belopp inklusive kostnader betala det belopp som staten betalt till kommissionen, om återbetalningen av medlen har orsakats av förmedlarens felaktiga förfarande eller om förmedlaren med stöd av programdokumentet är direkt ansvarig inför kommissionen för användningen av medlen. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om återbetalning av medel.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

På ärenden som inletts innan denna lag trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

På verkställigheten av den lagstiftning som var gällande innan denna lag trädde i kraft samt på statens och kreditinstitutens fordringar som har uppkommit med stöd av nämnda lagstiftning tillämpas de bestämmelser, föreskrifter och avtalsvillkor som gällde vid lagens ikraftträdande, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

RP 112/2007
JsUB 10/2007
RSv 144/2007

Helsingfors den 25 januari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.