Ursprungliga författningar: 2007

1100/2007
Lag om ändring av 6 och 7 f § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1099/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter vassbuk år 2007
1098/2007
Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen
1097/2007
Lag om ändring av 8 och 12 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1096/2007
Lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
1095/2007
Lag om ändring av 3 § i lagen om advokater
1094/2007
Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
1093/2007
Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer
1092/2007
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
1091/2007
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1090/2007
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1089/2007
Republikens presidents förordning om fördelningen av behörigheten i militära kommandomål
1088/2007
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
1087/2007
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk
1086/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för direktförsäljning
1085/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av mjölk
1084/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag per tacka
1083/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften
1082/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
1081/2007
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2007
1080/2007
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd
1079/2007
Statsrådets förordning om stödberättigande utgifter som medfinansieras av strukturfonderna
1078/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens regionindelningsdelegation
1077/2007
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning
1076/2007
Justitieministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
1075/2007
Statsrådets beslut om upplösande av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun och bildande av en ny Raseborg stad
1074/2007
Statsrådets beslut om upplösande av Salo stad, Halikko kommun, Kuusjoki kommun, Pertteli kommun, Muurla kommun, Bjärnå kommun, Finby kommun, Kisko kommun, Kiikala kommun och Suomusjärvi kommun och bildande av en ny Salo stad
1073/2007
Statsrådets beslut om upplösande av Seinäjoki stad, Nurmo kommun och Ylistaro kommun och bildande av en ny Seinäjoki stad
1072/2007
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om försvarsministeriet
1071/2007
Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
1070/2007
Lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
1069/2007
Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond
1068/2007
Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet
1067/2007
Lag om ändring av 1 och 14 § i arkivlagen
1066/2007
Lag om ändring av teater- och orkesterlagen
1065/2007
Handels- och industriministeriets förordning om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel
1064/2007
Lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt
1063/2007
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
1062/2007
Lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning
1061/2007
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1060/2007
Finansministeriets förordning om ändring av 12 § i finansministeriets förordning om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om studier som krävs för deltagande i examen
1059/2007
Statsrådets förordning om tjänster som skall tillhandahållas järnvägsoperatörer
1058/2007
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2007
1057/2007
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007
1056/2007
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förhindra kringgående av skatt samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
1055/2007
Lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
1054/2007
Lag om ändring av 2 § i lagen om Huvudstadsregionens samarbetsdelegation
1053/2007
Lag om ändring av lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik
1052/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
1051/2007
Lag om ändring av 7 § i lagen om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.