Ursprungliga författningar: 2007

1150/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om spridning av växtskyddsmedel från luften
1149/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om examen gällande användning av växtskyddsmedel, om godkännande av institutioner som utför testning samt om försöks- och forskningsverksamhet
1148/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om förpackningspåskrifter för växtskyddsmedel
1147/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem
1146/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1145/2007
Statsrådets förordning om ändring av 24 § i universitetsförordningen
1144/2007
Lag om temporär ändring av 19 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1143/2007
Lag om ändring av 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1142/2007
Lag om ändring av 17 och 52 § i lagen om beskattningsförfarande
1141/2007
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1140/2007
Lag om inkomstskatteskalan för 2008
1139/2007
Lag om Rättspolitiska forskningsinstitutet
1138/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1137/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Danmark om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1136/2007
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av handelsavtalet med Israel
1135/2007
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av ett med Israel ingånget handelsavtal samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i det med Israel ingångna handelsavtalet
1134/2007
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Chile om social trygghet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1133/2007
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet
1132/2007
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter
1131/2007
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2008 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
1130/2007
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2007
1129/2007
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1128/2007
Lag om ändring av lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning
1127/2007
Lag om ändring av lagen om alterneringsledighet
1126/2007
Lag om ombildande av Vägverket till ett aktiebolag
1125/2007
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2008
1124/2007
Statsrådets förordning om omstruktureringsstöd till sockerindustrin under regleringsåret 2008/2009
1123/2007
Lag om ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret
1122/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan
1121/2007
IV tilläggsbudgeten för 2007
1120/2007
Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av förordningen om användning av tillsatsämnen och andra motsvarande substanser i livsmedel av animaliskt ursprung som marknadsförs som ekologiskt framställda
1119/2007
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Egypt
1118/2007
Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen
1117/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av patentlagen
1116/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av akten för revision av konventionen om meddelande av europeiska patent samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
1115/2007
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1114/2007
Lag om ändring av 132 § i lagen om kommunala pensioner
1113/2007
Lag om ändring av 136 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
1112/2007
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1111/2007
Lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen
1110/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av campylobacter hos broiler
1109/2007
Försvarsministeriets förordning om jämställande av personer som tjänstgör i internationella uppgifter enligt 39 § i lagen om försvarsmakten med tjänstemän inom utrikesrepresentationen vid betalning av ortstillägg och vissa andra ersättningar inom utrikesrepresentationen
1108/2007
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
1107/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av bilagan till handels- och industriministeriets förordning om vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk
1106/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om gårdsbrukets utvecklingsfond
1105/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om medborgarskap
1104/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utlänningsverket
1103/2007
Lag om ändring av 11 § i lagen om bostadsbidrag
1102/2007
Lag om ändring av 27 § i lagen om arbetslöshetskassor
1101/2007
Lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.