Ursprungliga författningar: 2007

1200/2007
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1199/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Polen om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
1198/2007
Statsrådets förordning om upphävande av 5 § i förordningen om inrättande av ett särskilt naturskyddsområde vid mynningen av Laajoki å
1197/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Kirmunharju, Peiliösuo, Miemalanharju och Raimansuo naturskyddsområden
1196/2007
Statsrådets förordning om upphävande av 10 § i förordningen om skydd av gamla skogar
1195/2007
Statsrådets förordning om upphävande av 10 § i förordningen om lundskyddsområden
1194/2007
Statsrådets förordning om upphävande av 4 § i förordningen om Saana naturskyddsområde
1193/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Punkaharju naturskyddsområde
1192/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Koli nationalpark
1191/2007
Statsrådets förordning om upphävande av 8 § i förordningen om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden
1190/2007
Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
1189/2007
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1188/2007
Lag om ändring av 3 § i lagen om registerförvaltningen
1187/2007
Lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen
1186/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Pensionsskyddscentralen
1185/2007
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2008
1184/2007
Statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av bostadsbidrag för pensionstagare
1183/2007
Statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt lagen om handikappförmåner
1182/2007
Statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel englit folkpensionslagen
1181/2007
Statsrådets förordning om delegationen för privat social- och hälsovårdsservice
1180/2007
Statsrådets förordning om ändring av 21 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
1179/2007
Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas
1178/2007
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om statsandelar till kommunerna
1177/2007
Lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
1176/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet
1175/2007
Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
1174/2007
Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1173/2007
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
1172/2007
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1171/2007
Lag om ändring av 27 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
1170/2007
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1169/2007
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
1168/2007
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1167/2007
Lag om ändring av 28 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare
1166/2007
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
1165/2007
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
1164/2007
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1163/2007
Lag om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1162/2007
Lag om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1161/2007
Lag om ändring av 31 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1160/2007
Lag om ändring av 3 och 25 § i lagen om bostadsbidrag
1159/2007
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare
1158/2007
Lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare
1157/2007
Lag om ändring av lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa
1156/2007
Lag om upphävande av 10 § 3 mom. i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
1155/2007
Lag om ändring av 9 a och 17 § i lagen om frontmannapension
1154/2007
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1153/2007
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner
1152/2007
Lag om ändring av lagen om införande av folkpensionslagen
1151/2007
Lag om ändring av folkpensionslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.