Ursprungliga författningar: 2007

1250/2007
Inrikesministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande vid Polisyrkeshögskolan
1249/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1248/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1247/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om polisutbildning
1246/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar
1245/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
1244/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1243/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
1242/2007
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om livsmedelstillsyn
1241/2007
Statsrådets förordning om Rättspolitiska forskningsinstitutet
1240/2007
Skattestyrelsens beslut om utredningen som avses i 209 m § i mervärdesskattelagen
1239/2007
Kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
1238/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
1237/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om organisering av konstens främjande
1236/2007
Lag om ändring av lagen om organisering av konstens främjande
1235/2007
Statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2008
1234/2007
Statsrådets förordning om upphävande av 12 § i förordningen om forskningscentralen för de inhemska språken
1233/2007
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om utbildningsstyrelsen
1232/2007
Statsrådets förordning om auktoriserade translatorer
1231/2007
Lag om auktoriserade translatorer
1230/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
1229/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer
1228/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
1227/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter
1226/2007
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1225/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 4 b § i handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter
1224/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel
1223/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen
1222/2007
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i bostadsbidragsförordningen
1221/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
1220/2007
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2007
1219/2007
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i förordningen om skatteredovisning
1218/2007
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av statsanställda i landskapet Åland
1217/2007
Lag om ändring av 7 c och 10 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1216/2007
Handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring
1215/2007
Handels- och industriministeriets förordning om resterna av bekämpningsmedel i barnmat
1214/2007
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2008
1213/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
1212/2007
Försvarsministeriets förordning om frivilligt försvar
1211/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 38 § och bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
1210/2007
Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
1209/2007
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statstjänstemannaförordningen
1208/2007
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om rehabilitering av frontveteraner
1207/2007
Statsrådets förordning om anpassningsperiod och lämplighetsprov vid erkännande av yrkeskvalifikationer
1206/2007
Statsrådets förordning om studier som kompletterar högskolestudier som genomförts utomlands
1205/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i IMDG-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1204/2007
Lag om ändring av 26 och 28 § i järnvägslagen
1203/2007
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1202/2007
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
1201/2007
Lag om Folkpensionsanstaltens rätt att få klientuppgifter som gäller underhållstrygghet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.