Ursprungliga författningar: 2007

1300/2007
Försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer
1299/2007
Försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1298/2007
Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
1297/2007
Lag om ändring av 8 § i lagen om avträdelsepension
1296/2007
Lag om ändring av 22 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
1295/2007
Lag om ändring av 21 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1294/2007
Lag om ändring av 19 och 23 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1293/2007
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1292/2007
Lag om ändring av bilskattelagen
1291/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel
1290/2007
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1289/2007
Finansministeriets förordning om förordnande för skattestyrelsen och Västra Finlands skatteverk att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1288/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 20 § i inkomstskattelagen
1287/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
1286/2007
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
1285/2007
Lag om ändring av 7 kap. 12 a § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
1284/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer
1283/2007
Lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen
1282/2007
Lag om ändring av 12 och 15 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1281/2007
Lag om ändring av 4 § i lagen om pension för arbetstagare
1280/2007
Lag om ändring av 5 § i lagen om sjömanspensioner
1279/2007
Lag om ändring av 81 § i utlänningslagen
1278/2007
Lag om upphävande av lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg
1277/2007
Lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
1276/2007
Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1275/2007
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2008
1274/2007
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
1273/2007
Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1272/2007
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
1271/2007
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1270/2007
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
1269/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 § i kommunikationsministeriets förordning om tillstånd till undantag för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1268/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
1267/2007
Lag om ändring av lagen om farledsavgift
1266/2007
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
1265/2007
Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
1264/2007
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
1263/2007
Lag om ändring av vallagen
1262/2007
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2008
1261/2007
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
1260/2007
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken
1259/2007
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer
1258/2007
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1257/2007
Statsrådets förordning om överlåtelse av egendom som tillfallit staten genom arv
1256/2007
Arbetsministeriets förordning om behöriga förläggningar när det gäller att hjälpa offer för människohandel
1255/2007
Försvarsministeriets förordning om ändring av 12 § i försvarsministeriets arbetsordning
1254/2007
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer
1253/2007
Försvarsministeriets förordning om vistelse- och besökstillstånd, förbudsskyltar, utbildning för en tjänsteman i vakt- eller jourtjänst samt om yrkesmilitärers grundläggande militära kunskaper och kondition
1252/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
1251/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.