Ursprungliga författningar: 2007

1350/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1349/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1348/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2008
1347/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1346/2007
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2008
1345/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2008
1344/2007
Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1343/2007
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift
1342/2007
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
1341/2007
Lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om yrkesutbildning
1340/2007
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1339/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1338/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1337/2007
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering
1336/2007
Statsrådets förordning om överföring av skötseln av vissa lån och fordringar på Statskontoret
1335/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden
1334/2007
Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
1333/2007
Lag om ändring av 13 kap. 11 § i arbetsavtalslagen
1332/2007
Undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram
1331/2007
Statsrådets beslut om anslutning av Pylkönmäki kommun till Saarijärvi stad
1330/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
1329/2007
Lag om ändring av 134 § i kommunikationsmarknadslagen
1328/2007
Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
1327/2007
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
1326/2007
Lag om ändring av 3 § i elmarknadslagen
1325/2007
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1324/2007
Statsrådets förordning om verkställighet av skatter och avgifter
1323/2007
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
1322/2007
Statsrådets förordning om utsökningsförfarandet
1321/2007
Statsrådets förordning om utsökningsväsendets förvaltning
1320/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns, broilrar och kalkoner
1319/2007
Statsrådets förordning om försvarsmakten
1318/2007
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om ordningsbotsförfarande
1317/2007
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
1316/2007
Lag om temporär ändring av 14 § i lagen om fordonstrafikregistret
1315/2007
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av fordonslagen
1314/2007
Lag om ändring av befolkningsdatalagen
1313/2007
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd
1312/2007
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1311/2007
Lag om ändring av fordonsskattelagen
1310/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
1309/2007
Inrikesministeriets förordning om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer
1308/2007
Statsrådets beslut om anslutning av Kuru kommun till Ylöjärvi stad
1307/2007
Lag om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
1306/2007
Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen
1305/2007
Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen
1304/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten
1303/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriet förordning
1302/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användning av mänskliga vävnader och celler för medicinska ändamål
1301/2007
Försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.