Ursprungliga författningar: 2007

50/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem
49/2007
Social- och hälsovårdsministeriets beslut att överföra tillsynen över efterlevnaden av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) till Nylands arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå
48/2007
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om service och stöd på grund av handikapp
47/2007
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2007
46/2007
Statsrådets förordning om överföring av gårdsstödsrättigheter och användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd
45/2007
Statsrådets förordning om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna
44/2007
Statsrådets förordning om utvecklingsområdet och stödområden
43/2007
Skattestyrelsens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk
42/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
41/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur
40/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
39/2007
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd förhögskolestuderande
38/2007
Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
37/2007
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2007
36/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 i jord- och skogsbruksministeriets beslut om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder
35/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2007
34/2007
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2007 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
33/2007
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2007
32/2007
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2007
31/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen mot dopning inom idrotten och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
30/2007
Lag om ändring av 39 och 46 § i lagen om studiestöd
29/2007
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2007
28/2007
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2007
27/2007
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007
26/2007
Statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
25/2007
Statsrådets förordning om tekniskt bistånd till utvecklingsprogrammet för landsbygden
24/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
23/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av förordningen om informationsbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln
22/2007
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder
21/2007
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
20/2007
Lag om ändring av aravabegränsningslagen
19/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om torskfiske, begränsning av användningen av vissa fångstredskap och landning av osorterad fångst år 2007
18/2007
Finansministeriets förordning om förändring av finansministeriets arbetsordning
17/2007
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2007
16/2007
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2006
15/2007
Republikens Presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
14/2007
Lag om ändring av 2 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
13/2007
Lag om ändring av 6 kap. 9 § i sjölagen
12/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
11/2007
Lag om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar
10/2007
Lag om anordningar inom räddningsväsendet
9/2007
Lag om ändring av lagen om Konsumentverket
8/2007
Lag om konsumenttvistenämnden
7/2007
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
6/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Sjömanspensionskassans och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts bokslut och koncernbokslut
5/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
4/2007
Statsrådets förordning om upphävning av 8 § i statsrådets förordning om skatteförvaltningen
3/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa externa maximala inkomster enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
2/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om maximala inkomster enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
1/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.