Ursprungliga författningar: 2007

1400/2007
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
1399/2007
Lag om ändring av 6 och 17 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1398/2007
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
1397/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om minoritetsombudsmannen
1396/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behandling av ärenden i diskrimineringsnämnden
1395/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för etniska relationer
1394/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för och anordnandet av språkexamen för personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium
1393/2007
Statsrådets beslut om ändring av 11 § statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
1392/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1391/2007
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1390/2007
Lag om ändring av 49 § i barnskyddslagen
1389/2007
Lag om ändring av 3 a § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
1388/2007
Lag om ändring av lagen om studiestöd
1387/2007
Lag om ändring av 1 kap. 8 § och 4 kap. 15 a § i tvångsmedelslagen
1386/2007
Lag om ändring av 13 § i lagen om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling
1385/2007
Lag om ändring av 34 och 67 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
1384/2007
Lag om ändring av 25 och 33 § i lagen om utlämning för brott
1383/2007
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
1382/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder)
1381/2007
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
1380/2007
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
1379/2007
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i förordningen om statsandelar till kommunerna
1378/2007
Lag om ändring av 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1377/2007
Lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1376/2007
Lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna
1375/2007
Lag om ändring av kommunallagen
1374/2007
Lag om ändring av lagen om förvaltning av straffverkställighet
1373/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
1372/2007
Lag om ändring av 31 d § i polislagen
1371/2007
Lag om ändring av 5 a kap. 2 § i tvångsmedelslagen
1370/2007
Lag om ändring av 34 a kap. i strafflagen
1369/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om förebyggande av terrorism
1368/2007
Lag om statens bolagsinnehav och ägarstyrning
1367/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om redovisning av den avgift som avses i 58 § i lagen om olycksfallsförsäkring
1366/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1365/2007
Lag om ändring av 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1364/2007
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1363/2007
Lag om ändring av 168 § i lagen om pension för arbetstagare
1362/2007
Lag om ändring av 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
1361/2007
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1360/2007
Lag om ändring av 3 a § i yrkessjukdomslagen
1359/2007
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1358/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2008
1357/2007
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den avgift som skall betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1356/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1355/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor
1354/2007
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1353/2007
Lag om ändring av en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1352/2007
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1351/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie då dagpenningar betalas ut med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.