Ursprungliga författningar: 2007

100/2007
Lag om ändring av polisförvaltningslagen
99/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finlands regering och Europeiska skogsinstitutet om rättslig ställning, privilegier och immunitet för institutet och dess personal
98/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Etiopien om främjande och skydd av investeringar
97/2007
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
96/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för 2006
95/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av nationellt produktionsstöd för mjölk 2007
94/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av EU:s utsädesstöd för timotej år 2006
93/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung
92/2007
Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet
91/2007
Justitieministeriets förordning om åklagarämbetenas servicebyråer
90/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om riksåklagarämbetet
89/2007
Statsrådets förordning om åklagarämbetenas verksamhetsområden och huvudsakliga verksamhetsställen
88/2007
Statsrådets förordning om åklagarämbetena
87/2007
Lag om upphävande av lagen om reglering av legoområden i stad och köping
86/2007
Lag om ändring av 10 a § i lagen om stöd för nyskiften
85/2007
Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
84/2007
Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
83/2007
Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
82/2007
Lag om ändring av lagen om stödjande av grundtorrläggning
81/2007
Lag om ändring av skoltlagen
80/2007
Lag om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
79/2007
Lag om ändring av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion
78/2007
Lag om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret
77/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i villkoren för befordran av passagerare, resgods, ilgods och gods i samtrafiken på järnväg mellan Finland och Ryssland
76/2007
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab
75/2007
Lag om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer
74/2007
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordning för utrikesministeriet
73/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndighetens presidentkansli om Finlands bistånd till den internationella särskilda mekanismen
72/2007
Lag om ändring av lagen om statens bostadsfond
71/2007
Lag om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
70/2007
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
69/2007
Lag om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
68/2007
Lag om ändring av 2 a kap. 6 § i strafflagen
67/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om Finlands delegation i Europarådet
66/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen
65/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
64/2007
Försvarsministeriets förordning om jämställande av personer som tjänstgör i internationella uppgifter enligt 8 d § i lagen om försvarsmakten med tjänstemän inom utrikesrepresentationen vid betalning av ortstillägg och vissa andra ersättningar inom utrikesrepresentationen
63/2007
Statsrådets förordning om statens bostadsfonds medelsanskaffningsfullmakter år 2007
62/2007
Lag om ändring av 57 och 57 a § i läkemedelslagen
61/2007
Lag om elektroniska recept
60/2007
Arbetsministeriets förordning om justering av maximibeloppet för den gottgörelse som avses i lagen om likabehandling
59/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av saluföringsnormer för olivolja
58/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av identifieringsmärken för får och getter
57/2007
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
56/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården tar ut avgift
55/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2007
54/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
53/2007
Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2007 skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
52/2007
Tilläggsbudget för 2007
51/2007
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för A. E. Nordenskiöld och Nordostpassagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.