Ursprungliga författningar: 2007

150/2007
Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag
149/2007
Finansministeriets förordning om beräkning av kapitalkrav och om begränsning av exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt för finans- och försäkringskonglomerat
148/2007
Lag om ändring av 13 a § i mervärdesskattelagen
147/2007
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
146/2007
Lag om ändring av 2 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
145/2007
Lag om ändring av 3 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt
144/2007
Lag om ändring av 33 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
143/2007
Lag om ändring av 11 a § i lagen om konkurrensbegränsningar
142/2007
Lag om ändring av 33 § i lagen om pantlåneinrättningar
141/2007
Lag om ändring av 14 § i handelsregisterlagen
140/2007
Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter
139/2007
Lag om ändring av 2 § i lagen om betalningsöverföringar
138/2007
Lag om ändring av 10 § i lagen om borgen och tredjemanspant
137/2007
Lag om ändring av 12 a kap. 1 § i lagen om försäkringsföreningar
136/2007
Lag om ändring av 14 b kap. 1 § i lagen om försäkringsbolag
135/2007
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
134/2007
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
133/2007
Lag om ändring av 1 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen
132/2007
Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
131/2007
Lag om ändring av lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen
130/2007
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
129/2007
Lag om ändring av 1 och 26 § i lagen om hypoteksföreningar
128/2007
Lag om ändring av lagen om hypoteksbanker
127/2007
Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
126/2007
Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond
125/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
124/2007
Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
123/2007
Lag om ändring av sparbankslagen
122/2007
Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
121/2007
Kreditinstitutslag
120/2007
Arbetsministeriets arbetsordning
119/2007
Justitieministeriets förordning om överföring av ansökan om rättshjälp
118/2007
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
117/2007
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
116/2007
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
115/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 6 kap. 9 § i sjölagen
114/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen
113/2007
Lag om ändring av 9 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
112/2007
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
111/2007
Lag om ändring av 2 § i lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön
110/2007
Banlag
109/2007
Lag om användning av Kyotomekanismerna
108/2007
Lag om ändring av lagen om utsläppshandel
107/2007
Lag om ändring av 10 § i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
106/2007
Lag om ändring av 18 § i lagen om sammankomster
105/2007
Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster
104/2007
Lag om ändring av lagen om ordningsvakter
103/2007
Lag om ändring av lagen om polisutbildning
102/2007
Lag om ändring av 7 § i lagen om ordningsvakter
101/2007
Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.