Ursprungliga författningar: 2007

200/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd
199/2007
Statsrådets förordning om televisering av evenemang av samhällelig betydelse
198/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om inspektioner enligt gentekniklagen
197/2007
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande
196/2007
Undervisningsministeriets förordning om bestämmande av priset per enhet för privat gymnasieutbildning som ordnas utomlands
195/2007
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2007
194/2007
Statsrådets förordning om utsläppshandel
193/2007
Högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning
192/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur
191/2007
Inrikesministeriets förordning om magistrater som är behöriga i ärenden som gäller fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning
190/2007
Inrikesministeriets förordning om magistrater som är behöriga i ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap
189/2007
Inrikesministeriets förordning om magistrater som är behöriga att behandla ansökningar som gäller ändring av förnamn och släktnamn
188/2007
Justitieministeriets förordning om konsumenttvistenämnden
187/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten
186/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav gällande försöksstationer för svin, galtstationer och galtsperma
185/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar
184/2007
Statsrådets förordning om ändring av 20 och 21 § i vägtrafikförordningen
183/2007
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen
182/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
181/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk år 2007
180/2007
Statsrådets beslut om upphävande av 1 § punkt 3.3.2. i statsrådets beslut om allmänna riktlinjer för export, transitering och förmedling av försvarsmateriel
179/2007
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2007
178/2007
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2006
177/2007
Statsrådets förordning om ändring av 19 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2006
176/2007
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2006
175/2007
Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2007
174/2007
Kyrkoordning för ortodoxa kyrkan
173/2007
Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter om kommun- och servicestrukturreformen till statsrådet
172/2007
Statsrådets förordning om vissa gränsvärden för de nyckeltal som gäller för kommunens ekonomi
171/2007
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt
170/2007
Lag om ändring av kommunindelningslagen
169/2007
Lag om en kommun- och servicestrukturreform
168/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2007
167/2007
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens uniform
166/2007
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2007
165/2007
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Seinäjoki stad och Ilmajoki kommun
164/2007
Statsrådets förordning om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften
163/2007
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Algeriet om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
162/2007
Lag om ändring av 20 § i inkomstskattelagen
161/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
160/2007
Lag om ändring av 30 § i lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården
159/2007
Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
158/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
157/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2007
156/2007
Statsrådets förordning om delegationen för utlänningars anställnings- och uppehållstillståndsärenden
155/2007
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 4 a § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland
154/2007
Finansministeriets förordning om flaggningsskyldighet och om uppgifter som skall ges i samband med anmälan om och offentliggörande av ägarandelar
153/2007
Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter
152/2007
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
151/2007
Finansministeriets förordning om fondbolags bokslut och verksamhetsberättelse samt om placeringsfonders bokslut, verksamhetsberättelse och halvårsrapport

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.