Ursprungliga författningar: 2007

250/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2007
249/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om företagssanering
248/2007
Lag om ändring av 23 § i lagen om återvinning till konkursbo
247/2007
Lag om ändring av lagen om företagssanering
246/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
245/2007
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
244/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
243/2007
Statsrådets förordning om ändring av 36 § i aravaförordningen
242/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om granskning av bildprogram
241/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finlands regering och Europeiska skogsinstitutet om rättslig ställning, privilegier och immunitet för institutet och dess personal samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
240/2007
Lag om kundinformationssystemet för företagstjänster
239/2007
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
238/2007
Lag om ändring av 23 a och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
237/2007
Lag om ändring av lagen om koncession för fordonsbesiktning
236/2007
Lag om ändring av 94 § i vägtrafiklagen
235/2007
Lag om ändring av fordonsskattelagen
234/2007
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
233/2007
Lag om ändring av fordonslagen
232/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
231/2007
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet
230/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2006
229/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för energigrödor för 2006
228/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 22 och 24 § i trafikministeriets beslut om trafikanordningar
227/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det sjunde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution
226/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Världspostkonventionen och övriga avtal samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen
225/2007
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
224/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område
223/2007
Lag om samservice inom den offentliga förvaltningen
222/2007
Lag om ändring av 28 § i gränsbevakningslagen
221/2007
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
220/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven 2007
219/2007
Riksdagens beslut om ändring av 23 och 48 § i riksdagens arbetsordning
218/2007
Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg
217/2007
Lag om taxitrafik
216/2007
Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaarvode
215/2007
Statsrådets beslut om de allmänna riktlinjerna för Finlands Industriinvestering Ab:s verksamhet
214/2007
Statsrådets förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet
213/2007
Statsrådets förordning om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet
212/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd
211/2007
Statsrådets förordning om stödbeloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2007
210/2007
Lag om ändring av 2 § i lagen om försök med samarbete inom regioner
209/2007
Inrikesministeriets förordning om godkännande som ordningsvakt samt utbildning för ordningsvakter
208/2007
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om ordningsvakters kännetecken
207/2007
Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet
206/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier
205/2007
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd år 2007 för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och unga samt för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar
204/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2006
203/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd för år 2006
202/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av bidrag för proteingrödor för år 2006
201/2007
Handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.