Ursprungliga författningar: 2007

300/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
299/2007
Statsrådets förordning om Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
298/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 4 a § och om temporär ändring av 4 § i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
297/2007
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2006 års skördeskador
296/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd
295/2007
Statsrådets förordning om nationellt stöd för växtproduktion i södra Finland 2007
294/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av bilaga G till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar
293/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och om tillämpning av avtalet
292/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
291/2007
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
290/2007
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
289/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning gällande regionutveckling
288/2007
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
287/2007
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän samt om ikräftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollen
286/2007
Statsrådets förordning om statens bostadsfond
285/2007
Statsrådets förordning om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
284/2007
Republikens presidents förordning om förtjänstmedalj för motorfordonstrafikarbete
283/2007
Lag om ändring av utlänningslagen
282/2007
Lag om ändring av 16 kap. 20 § och 40 kap. 12 § i strafflagen
281/2007
Lag om ändring av 17 § i lagen om fordonstrafikregistret
280/2007
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
279/2007
Lag om ändring av 53 § i polislagen
278/2007
Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
277/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration samt om tillämpning av detta fördrag
276/2007
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
275/2007
Lag om ändring av 75 § i vägtrafiklagen
274/2007
Lag om ändring av 2 § i lagen om Fordonsförvaltningscentralen
273/2007
Lag om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
272/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det interna avtalet om ändring av det interna avtalet om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet
271/2007
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2007/2008
270/2007
Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
269/2007
Statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik
268/2007
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i villkoren för befordran av passagerare, resgods, ilgods och gods i samtrafiken på järnväg mellan Finland och Ryssland
267/2007
Lag om ändring av 6 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
266/2007
Lag om ändring av 8 kap. i häktningslagen
265/2007
Lag om ändring av 12 kap. i fängelselagen
264/2007
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
263/2007
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
262/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av normen 1 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
261/2007
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
260/2007
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
259/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bokföring gällande växtskyddsmedel samt underrättelse om de mängder växtskyddsmedel som släppts ut på marknaden
258/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa
257/2007
Statsrådets förordning om det nationella genomförandet av bestämmelserna i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet
256/2007
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om parkeringsbot
255/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
254/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005)
253/2007
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
252/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
251/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utredning av matförgiftningsepidemier som sprids via livsmedel eller vatten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.