Ursprungliga författningar: 2007

350/2007
Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder
349/2007
Lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
348/2007
Lag om offentlig upphandling
347/2007
Lag om ändring av 2 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
346/2007
Lag om ändring av 47 kap. 4 § i strafflagen
345/2007
Lag om ändring av 5 a kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
344/2007
Lag om ändring av 9 § i lagen om studieledighet
343/2007
Lag om ändring av 36 § i statstjänstemannalagen
342/2007
Lag om ändring av 24 § i sjömanslagen
341/2007
Lag om ändring av 12 § i lagen om statliga affärsverk
340/2007
Lag om ändring av 35 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar
339/2007
Lag om ändring av 4 § i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning
338/2007
Lag om ändring av 6 § i personalfondslagen
337/2007
Lag om ändring av 80 § i inkomstskattelagen
336/2007
Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
335/2007
Lag om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
334/2007
Lag om samarbete inom företag
333/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2007
332/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom gårdsstödet 2007
331/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2006
330/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på växthusstödet 2007
329/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser
328/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande stöd per djur för renskötselåret 2007/2008
327/2007
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Mikael Agricola och finska språket
326/2007
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
325/2007
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
324/2007
Statsrådets förordning om en inmatningstariff för el som producerats med bränntorv i kondenskraftverk
323/2007
Lag om ändring av 3 § i lagen om säkerställande av att vissa effektreserver inom elproduktionen kan användas
322/2007
Lag om en inmatningstariff för el som producerats med bränntorv i kondenskraftverk
321/2007
Lag om skyddsupplag för bränntorv
320/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
319/2007
Lag om ändring av 4 § i lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering
318/2007
Lag om ändring av 21 och 22 § i lagen om skogsvårdsföreningar
317/2007
Lag om ändring av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog
316/2007
Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
315/2007
Lag om ändring av skogslagen
314/2007
Lag om ändring av 2 § i lagen om Landsbygdsverket
313/2007
Lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
312/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav för levande fisk, kräftdjur och blötdjur samt vissa produkter från dessa på Europeiska gemenskapens inre marknad
311/2007
Statsrådets förordning om strukturfonderna
310/2007
Justitieministeriets förordning om studiesociala förmåner i utbildning som leder till yrkesinriktad examen inom fångvårdsektorn
309/2007
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
308/2007
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
307/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 9 till social- och hälsovårdsministeriets beslut om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
306/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av skördeskador
305/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd och ersättning för översvämningsskador samt ansökan om dem och om anmälan av de arealer och kontraktsarealer samt mängder som ligger till grund för stödet eller ersättningarna år 2007
304/2007
Inrikesministeriets förordning om kroppsvisitation och hållande i förvar som utförs av ordningsvakter
303/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vilt- och fiskeriforskningsinstitutets prestationer
302/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare
301/2007
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av principöverenskommelsen med Ryssland om öppnande av gränsövergångsstället Kuusamo-Suoperä för internationell biltrafik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.