Ursprungliga författningar: 2007

400/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd
399/2007
Lag om ändring av 4 § i lagen om hemkommun
398/2007
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Nokia Asset Management Oy och Nokia Networks Asset Management Oy vid Koncernskattecentralen
397/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer
396/2007
Statsrådets förordning om rådet för brottsförebyggande
395/2007
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av det interna avtalet om ändring av det interna avtalet om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
394/2007
Arbetsordning för statsrådets kansli
393/2007
Statsrådets förordning om statsrådets kansli
392/2007
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för elever med främmande språk, samiska och romani som modersmål
391/2007
Lag om ändring av 15 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
390/2007
Lag om ändring av 32 § i lagen om studiestöd
389/2007
Lag om ändring av 12 a kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
388/2007
Lag om ändring av 53 § i lagen om olycksfallsförsäkring
387/2007
Lag om ändring av 13 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
386/2007
Lag om ändring av 27 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
385/2007
Lag om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
384/2007
Lag om ändring av 10 och 17 § i lagen om försäkringsdomstolen
383/2007
Lag om upphävande av 16 c § i lagen om Högsta förvaltningsdomstolen
382/2007
Lag om ändring av 12 och 22 § i lagen om förvaltningsdomstolarna
381/2007
Lag om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar
380/2007
Lag om ändring av 12 § i lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar
379/2007
Lag om ändring av 12 § i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
378/2007
Lag om ändring av 6 kap. 14 § i jordabalken
377/2007
Lag om ändring av 81 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner
376/2007
Lag om ändring av 100 § i lagen om företagssanering
375/2007
Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
374/2007
Lag om ändring av 17 kap. 34 § i rättegångsbalken
373/2007
Lag om ändring av 16 § i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
372/2007
Lag om ändring av 15 § i marknadsdomstolslagen
371/2007
Lag om upphävande av lagen om offentlighet vid rättegång
370/2007
Lag om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
369/2007
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar
368/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för 2006 till den som producerar stärkelsepotatis
367/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av gårdsstödsrättigheter
366/2007
Statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013
365/2007
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till områdetför lagstiftningen
364/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Dominikanska republiken om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
363/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem
362/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nigeria om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
361/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om studiestöd
360/2007
Lag om ändring av utlänningslagen
359/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om studiestöd
358/2007
Lag om ändring av utlänningslagen
357/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa
356/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter
355/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Armenien om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
354/2007
Lag om ändring av 24 och 25 kap. i kyrkolagen
353/2007
Lag om ändring av 6 § i lagen om Finansinspektionen
352/2007
Lag om ändring av 14 § i handelsregisterlagen
351/2007
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.