Ursprungliga författningar: 2007

550/2007
Statsrådets förordning om begränsning av användningen av polycykliska aromatiska kolväten i extender oils i fordons och jordbruksmaskiners däck
549/2007
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 i statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
548/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stöd för utveckling av landsbygden
547/2007
Lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål
546/2007
Handels- och industriministeriets förordning om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder
545/2007
Lag om ändring av 53 § i inkomstskattelagen
544/2007
Lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk
543/2007
Lag om ändring av 15 och 23 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
542/2007
Lag om ändring av 27 och 28 § i förundersökningslagen
541/2007
Lag om ändring av 4 kap. i tvångsmedelslagen
540/2007
Lag om ändring av strafflagen
539/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet
538/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
537/2007
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen
536/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg
535/2007
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om ikraftträdande av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen
534/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Etiopien om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
533/2007
Lag om ändring av ordningslagen
532/2007
Lag om ändring av skjutvapenlagen
531/2007
Lag om ändring av strafflagen
530/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning
529/2007
Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen
528/2007
Lag om ändring av personuppgiftslagen
527/2007
Kreditupplysningslag
526/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands vassbukskvot år 2007
525/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar
524/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
523/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad
522/2007
Inrikesministeriets förordning om anteckningar som med anledning av flyttningsanmälan skall göras i befolkningsdatasystemet
521/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott
520/2007
Inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet som utarbetas med tanke på nödsituationer som medför risk för strålning och om informationen om risk för strålning
519/2007
Lag om ändring av kommunallagen
518/2007
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidpreparat och deras verksamma ämnen
517/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2007
516/2007
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Ylihärmä och Ylistaro kommuner
515/2007
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
514/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Försäkringsinspektionen
513/2007
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
512/2007
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2006
511/2007
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2007
510/2007
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar
509/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § i den gamla lagen om pension för arbetstagare
508/2007
Jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
507/2007
Statsrådets kanslis förordning om ändring av 9 och 34 § i arbetsordningen för statsrådets kansli
506/2007
Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket 2007
505/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens tjänstekollektivavtal
504/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket samt om godkännande av utbildning som hänför sig till minimikraven för miljöstöd för jordbruket år 2007
503/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket
502/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets arbetsordning
501/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2007 i fråga om förbindelser och avtal som överförs från programperioden 2000―2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.