Ursprungliga författningar: 2007

1450/2007
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
1449/2007
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
1448/2007
Lag om ändring av 5 och 7 § i semesterlagen
1447/2007
Lag om ändring av 6 och 52 § i räddningslagen
1446/2007
Civiltjänstlag
1445/2007
Skattestyrelsens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1444/2007
Försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
1443/2007
Statsrådets förordning om värnplikt
1442/2007
Lag om ändring av 2 § i militära rättegångslagen
1441/2007
Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen
1440/2007
Lag om ändring av 18 och 39 § i lagen om frivilligt försvar
1439/2007
Lag om ändring av lagen om militär krishantering
1438/2007
Värnpliktslag
1437/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om undervisningsministeriet
1436/2007
Lag om ändring av upphovsrättslagen
1435/2007
Lag om ändring av 25 § i universitetslagen
1434/2007
Lag om Nationella audiovisuella arkivet
1433/2007
Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial
1432/2007
Statsbudgeten för 2008
1431/2007
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i företagsinteckningsförordningen
1430/2007
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
1429/2007
Lag om ändring av 30 b § i lagen om pantlåneinrättningar
1428/2007
Lag om ändring av 14 b § i lagen om värdeandelssystemet
1427/2007
Lag om ändring av 78 och 79 § i lagen om värdepappersföretag
1426/2007
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
1425/2007
Lag om ändring av 2 kap. 15 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
1424/2007
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
1423/2007
Lag om ändring av sparbankslagen
1422/2007
Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
1421/2007
Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
1420/2007
Lag om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen
1419/2007
Lag om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen
1418/2007
Lag om ändring av 3 och 18 a § i handelsregisterlagen
1417/2007
Lag om ändring av lagen om andelslag
1416/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen införande av aktiebolagslagen
1415/2007
Lag om ändring av aktiebolagslagen
1414/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar
1413/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av fiskeriprodukter som lossas från fartyg som seglar under ett sådant lands flagg som inte hör till Europeiska gemenskapen
1412/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
1411/2007
Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
1410/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Strålsäkerhetscentralen
1409/2007
Lag om ändring av 2 § i lagen om strålsäkerhetscentralen
1408/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
1407/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
1406/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars prestationer
1405/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1404/2007
Statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 samt i överenskommelser om social trygghet eller sjukvård
1403/2007
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1402/2007
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 8 § i förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1401/2007
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.