Ursprungliga författningar: 2007

600/2007
Lag om ändring av 15 § i lagen om statliga affärsverk
599/2007
Lag om ändring av lagen om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna
598/2007
Lag om upphävande av lagen om vissa rättigheter för statsrevisorerna att utföra granskningar och få upplysningar
597/2007
Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om statens revisionsverk
596/2007
Lag om ändring av 35 och 90 § i Finlands grundlag
595/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
594/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
593/2007
Statsrådets förordning om ändring av skoltförordningen
592/2007
Statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
591/2007
Statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen
590/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordning om stödjande av grundtorrläggning
589/2007
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statstjänstemannaförordningen
588/2007
Lag om ändring av alkohollagen
587/2007
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
586/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
585/2007
Lag om ändring av 10 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
584/2007
Lag om ändring av socialvårdslagen
583/2007
Lag om ändring av 9 och 11 § i lagen om utkomststöd
582/2007
Lag om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
581/2007
Lag om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
580/2007
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
579/2007
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
578/2007
Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
577/2007
Lag om ändring av militärunderstödslagen
576/2007
Lag om ändring av 9 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
575/2007
Lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare
574/2007
Lag om ändring av lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa
573/2007
Lag om ändring av 2 och 10 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
572/2007
Lag om ändring av lagen om frontmannapension
571/2007
Lag om bostadsbidrag för pensionstagare
570/2007
Lag om handikappförmåner
569/2007
Lag om införande av folkpensionslagen
568/2007
Folkpensionslag
567/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
566/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd och utvecklingsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter
565/2007
Statsrådets förordning om ändring av avfallsförordningen
564/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
563/2007
Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen
562/2007
Lag om ändring av 6 § i arbetarskyddslagen
561/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om olycksfall i militärtjänst
560/2007
Lag om ändring av 45 a § i polislagen
559/2007
Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen
558/2007
Lag om ändring av 3 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
557/2007
Lag om ändring av 25 § i gränsbevakningslagen
556/2007
Lag om frivilligt försvar
555/2007
Lag om ändring av 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
554/2007
Lag om ändring av 35 och 39 § i gränsbevakningslagen
553/2007
Lag om upphävande av 45 kap. 26 a § i strafflagen
552/2007
Lag om upphävande av lagen om naturaprestationer för krigsväsendets räkning under fredstid
551/2007
Lag om försvarsmakten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.