Ursprungliga författningar: 2007

650/2007
Lag om ändring av 12 kap. 4 a § i rättegångsbalken
649/2007
Lag om ändring av lagen om förmyndarverksamhet
648/2007
Lag om intressebevakningsfullmakt
647/2007
Handels- och industriministeriets förordning om övervakning av koldioxidutsläpp och om den rapport som skall utarbetas om utsläppen
646/2007
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets arbetsordning
645/2007
Statsrådets förordning om delegationen för social- och hälsovård samt om regionala ledningsgrupper för social- och hälsovården
644/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om beredskapsskyldighet i anslutning till kommunikationsmarknaderna och skyldigheten att förmedla myndighetsmeddelanden
643/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i hälsoreglementet som hör till området för lagstiftningen
642/2007
Lag om ändring av 21 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
641/2007
Statsrådets förordning om farkostregistret
640/2007
Statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
639/2007
Statsrådets förordning om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen
638/2007
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
637/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur
636/2007
Statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren
635/2007
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och nationella husdjursstöd 2007
634/2007
Statsrådets förordning om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden
633/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om astrofysiskt samarbete och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
632/2007
Statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden
631/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd
630/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring i konventionen angående Meterologiska världsorganisationen
629/2007
Lag om ändring av 44 kap. 1 § och 48 kap. 1 § i strafflagen
628/2007
Lag om ändring av kemikalielagen
627/2007
Kommunikationsministeriets arbetsordning
626/2007
Lag om ändring av folkhälsolagen
625/2007
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering
624/2007
Lag om ändring av elmarknadslagen
623/2007
Lag om ändring av 5 § i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret
622/2007
Lag om ändring av 46 e § i folkpensionslagen
621/2007
Lag om ändring av 3 kap. 70 § i utsökningslagen
620/2007
Lag om ändring av medborgarskapslagen
619/2007
Lag om ändring av utlänningslagen
618/2007
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
617/2007
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av normen 1 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar i landskapet Åland
616/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
615/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsstiftelsers beräkningsgrunder enligt lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare för fastställande av korrigeringsavgift i fråga om årspremier
614/2007
Statsrådets förordning om offentlig upphandling
613/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet
612/2007
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
611/2007
Riksdagens beslut om ändring av 5 § i reglementet för Riksdagsbiblioteket
610/2007
Riksdagens beslut om upphävande av instruktionen för statsrevisorerna
609/2007
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
608/2007
Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
607/2007
Lag om ändring av 1 och 10 § i lagen om grunderna för avgifter till staten
606/2007
Lag om ändring av 2 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
605/2007
Lag om ändring av 4 § i lagen om säkerhetsutredningar
604/2007
Lag om ändring av 3 och 65 § i statstjänstemannalagen
603/2007
Lag om ändring av 1 § i arkivlagen
602/2007
Lag om ändring av 8 § i lagen om interventionsfonden för jordbruket
601/2007
Lag om ändring av 7 och 18 § i lagen om statens säkerhetsfond

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.