Ursprungliga författningar: 2007

700/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
699/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
698/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
697/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur
696/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
695/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
694/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storleken av det yrkesexamensstipendium som avses i lagen om Utbildningsfonden
693/2007
Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilaga VI i undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar
692/2007
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i folkhälsoförordningen
691/2007
Statsrådets förordning om överföringsavgifter för elproduktion i eldistributionsnät
690/2007
Statsrådets förordning om ändring av 26 c och 26 d § i statsrådets förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg
689/2007
Statsrådets förordning om delegationen för sektorsforskning
688/2007
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
687/2007
Inrikesministeriets förordning om uniformen och gradbeteckningarna för räddningsmyndigheterna och Räddningsinstitutets personal samt om räddningsmyndigheternas identitetskort
686/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
685/2007
Statsrådets beslut om anslutning av Leivonmäki kommun till Joutsa kommun
684/2007
Statsrådets förordning om ändring av 48 och 51 § i förordningen om registrering av fordon
683/2007
Statsrådets förordning om delegationen för elektronisk informationsadministration inom social- och hälsovården
682/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
681/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om systemet med samlat gårdsstöd
680/2007
Statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet
679/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Norge om skötseln av riksgränsen mellan Finland och Norge
678/2007
Statsrådets förordning om avgiftsbelagd skötsel av vissa lån och fordringar
677/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
676/2007
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
675/2007
Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
674/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
673/2007
Republikens presidents förordning om ändring av bilaga 1 till republikens presidents förordning om titlar
672/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 7 § i handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott
671/2007
Statsrådets förordning om sättande i kraft av genomförandeavtalet till fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration
670/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av utlänningslagen
669/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 16 kap. 20 § och 40 kap. 12 § i strafflagen
668/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 17 § i lagen om fordonstrafikregistret
667/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
666/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 53 § i polislagen
665/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
664/2007
Statsrådets förordning om sättande i kraft av fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen samt om tillämpning av detta fördrag
663/2007
Lag om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer
662/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket
661/2007
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om delegationen för rusmedels- och nykterhetsärenden
660/2007
Statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag
659/2007
Statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
658/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013
657/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2007
656/2007
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
655/2007
Statsrådets förordning om ändring av kemikalieförordningen
654/2007
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i reglementet för statsrådet
653/2007
Lag om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns
652/2007
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av en överenskommelse mellan Finland och Sverige angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror
651/2007
Lag om ändring av 19 a § i förvaltningsprocesslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.