Ursprungliga författningar: 2007

750/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
749/2007
Miljöministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § i bilagan till förordningen om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
748/2007
Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
747/2007
Lag om ändring av avfallslagen
746/2007
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad
745/2007
Statsrådets förordning om ändring av 23 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
744/2007
Statsrådets förordning om skatteverken
743/2007
Lag om ändring av 2 a kap. 10 § i lagen om försäkringsbolag
742/2007
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
741/2007
Lag om bolagisering av Geologiska forskningscentralens tjänster inom kemisk analys
740/2007
Lag om ändring av 10 och 12 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar
739/2007
Handels- och industriministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer
738/2007
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2007
737/2007
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitetens prestationer
736/2007
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 a kap. i bokföringsförordningen
735/2007
Statsrådets förordning om revision
734/2007
Statsrådets förordning om delegationen för barns och ungas hälsa och välfärd
733/2007
Lag om ändring av 25 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
732/2007
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
731/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäljning av livsmedel utomhus samt om hygieniska arrangemang och avfallshantering vid stora offentliga tillställningar
730/2007
Kommunikationsministeriets förordning om undervisningsinnehållet på företagarkursen i taxitrafik
729/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 10 § i handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat
728/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 4 b § i handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter
727/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
726/2007
Handels- och industriministeriets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter
725/2007
Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av 12 § i handels- och industriministeriets beslut om näringsvärdesdeklaration för livsmedel
724/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel
723/2007
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tullverkets åligganden vid trafikförsäkring av motorfordon som införts till landet för tillfälligt bruk
722/2007
Inrikesministeriets förordning om utbildning för säkerhetskontrollörer vid gränsbevakningsväsendet
721/2007
Inrikesministeriets förordning om ersättande av utbildningskostnader för tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet
720/2007
Arbetsministeriets förordning om sjömansservicebyrån
719/2007
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd åren 2007―2009 för utveckling av missbrukarvård
718/2007
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
717/2007
Statsrådets förordning om nationella stöd som betalas för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2006
716/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för teknologisk forskning och utveckling
715/2007
II tillägsbudgeten för 2007
714/2007
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter
713/2007
Lag om ändring av 11 och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
712/2007
Lag om upphävande av 6 § 1 mom. 6 punkten i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning
711/2007
Lag om ändring av 45 och 99 § i äktenskapslagen
710/2007
Lag om ändring av ärvdabalken
709/2007
Lag om ändring av konkurslagen
708/2007
Lag om ändring av 8 och 17 § i lagen om preskription av skulder
707/2007
Lag om ändring av 7 kap. i rättegångsbalken
706/2007
Lag om verkställighet av skatter och avgifter
705/2007
Utsökningsbalk
704/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut och jord- och skogsbruksministeriets förordningar
703/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
702/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om biodlingsprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
701/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fågelägg och äggprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.