Ursprungliga författningar: 2007

800/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter rödspätta med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland
799/2007
Undervisningsministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande under läroavtalsutbildningens teoretiska studier
798/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt
797/2007
Lag om godkännande av byggprodukter för trafikleder och allmänna områden
796/2007
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
795/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga
794/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 61 § i en lag om ändring av bilskattelagen
793/2007
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen
792/2007
Lag om ändring av lagen om studiestöd
791/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av vissa uppgifter på tullverket
790/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel
789/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga VIII i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter
788/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga VIII i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter
787/2007
Statsrådets förordning om begränsning av utsläppande på marknaden och av användning av arsenikföreningar, kvicksilverföreningar och dibutyltennväteborat samt preparat och produkter som innehåller dessa
786/2007
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
785/2007
Republikens presidents förordning om ändring av 5 § i förordningen om skydd för miljön i Antarktis
784/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
783/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Georgien om finskt bistånd för att i Georgien ta fram övervaknings- och styrsystem för miljön
782/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om polisutbildning
781/2007
Lag om ändring av polisförvaltningslagen
780/2007
Kommunikationsministeriets förordning om taxitaxor
779/2007
Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av 9 § 4 mom. i handels- och industriministeriets förordning om sötningsmedel för användning i livsmedel och alkoholdrycker
778/2007
Statsrådets förordning om ändring av 20 § 3 mom. i körkortsförordningen
777/2007
Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass från Bolivia
776/2007
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Bolivia om visumfrihet
775/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis
774/2007
Arbetsministeriets förordning om ändring av förordningen om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen
773/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användning av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål
772/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Landsbygdsverkets avgiftsbelagda prestationer
771/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 5 och 6 § till kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck
770/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 2―5 § i jord- och skogsbruksministeriet förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
769/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Andinska gemenskapen om det regionala biodiversitetsprogrammets programmeringsfas i den Andinska gemenskapens medlemsländer inom det andinska området av Amazonas
768/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
767/2007
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om restriktiva åtgärder mot Iran
766/2007
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea
765/2007
Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader
764/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Makedonien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor
763/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Amerikas förenta stater om verkställighet av underhållsskyldighet
762/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtorter
761/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter
760/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om production och saluföring av plantmaterial för köksväxter
759/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av riktat fiske efter vassbuk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland
758/2007
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i avfallsförordningen
757/2007
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om ersättande av skördeskador
756/2007
Lag om ändring av lagen om påförande av accis
755/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter
754/2007
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
753/2007
Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av förordningen om provtagnings- och analysmetoder i fråga om vissa främmande ämnen
752/2007
Handels- och industriministeriets förordning om andra tillsatsämnen för livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färgämnen
751/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för investeringsstöd för gårdsbruket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.