Ursprungliga författningar: 2007

850/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Amerikas förenta stater om verkställighet av underhållsskyldighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
849/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
848/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
847/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
846/2007
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kiiminki och Haukipudas kommuner
845/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning
844/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om växtförädlarrätt
843/2007
Statsrådets förordning om främjande av filmkonsten
842/2007
Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2006
841/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum
840/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i Pyttis kommun på grund av VHS-sjuka hos fisk
839/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i Nystads, Pyhäranta och Raumo kommuner på grund av VHS-sjuka hos fisk
838/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i landskapet Åland på grund av VHS-sjuka hos fisk
837/2007
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om växtsortsnämnden
836/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman
835/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 1 § i lagen om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden
834/2007
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2006
833/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
832/2007
Försvarsministeriets förordning om ändring av 16 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
831/2007
Statsrådets förordning om tillämpningsområdet för lagen om regionalt stödjande av transporter
830/2007
Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2007 års fastighetsbeskattning
829/2007
Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden
828/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
827/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om temporär ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
826/2007
Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar
825/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om assisterad befruktning
824/2007
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
823/2007
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 7 och 16 § i arbetsordningen för undervisningsministeriet
822/2007
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
821/2007
Finansministeriets förordning om fondprospekt och förenklade fondprospekt
820/2007
Finansministeriets förordning om fondbolags bokslut och verksamhetsberättelse samt om placeringsfonders bokslut, verksamhetsberättelse och halvårsrapport
819/2007
Finansministeriets förordning om minimikraven på de uppgifter som skall lämnas med stöd av lagen om fastighetsfonder
818/2007
Finansministeriets förordning om vissa prospekt som avses i 2 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen och 22 § i lagen om fastighetsfonder
817/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa
816/2007
Skattestyrelsens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
815/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om torskfiske, begränsning av användningen av vissa fångstredskap och landning av osorterad fångst år 2007
814/2007
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
813/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för Rättsskyddscentralen för hälsovårdens prestationer
812/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2007
811/2007
Statsrådets förordning om ändring av 3 § 2 mom i förordningen om patent- och registerstyrelsen
810/2007
Statsrådets förordning om Förvaltningens IT-central
809/2007
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i förordningen om dagsbotens belopp
808/2007
Lag om ändring av 2 a kap. 2 § och 16 kap. 6 § i strafflagen
807/2007
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Ecuador om visumfrihet
806/2007
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av en överenskommelse om upprättande av en internationell mul- och klövsjukevaccinbank
805/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Makedonien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
804/2007
Lag om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman
803/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden
802/2007
Lag om ändring av 9 och 38 § i Finlands grundlag
801/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.