Ursprungliga författningar: 2007

900/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet
899/2007
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kaustinen, Kälviä och Ullava kommuner
898/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 6 § i trafikministeriets beslut om koncession för fordonsbesiktning
897/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 14 § i och bilaga 2 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
896/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret
895/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
894/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon
893/2007
Statsrådets förordning om registrering av fordon
892/2007
Lag om ändring av folkhälsolagen
891/2007
Lag om ändring av 29 b § i socialvårdslagen
890/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten
889/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
888/2007
Handels- och industriministeriets förordning om förfarandet för godkännande av kontrollörer av koldioxidutsläpp och om utförandet av kontrolluppgifter under utsläppshandelsperioden 2008―2012
887/2007
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
886/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
885/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen
884/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
883/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt
882/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter
881/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
880/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter
879/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
878/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om handel med betutsäde
877/2007
Statsrådets beslut om anslutning av Ylikiiminki kommun till Uleåborg stad
876/2007
Statsrådets förordning om ändring av 18 § statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007
875/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 23 b och 24 § i tullagen
874/2007
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
873/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
872/2007
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
871/2007
Lag om ändring av 16 kap. i lagen om försäkringsföreningar
870/2007
Lag om ändring av 18 kap. i lagen om försäkringsbolag
869/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvot för år 2007
868/2007
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
867/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordning om rättshjälp
866/2007
Justitieministeriets beslut om utsökningsverkens verksamhetsställen
865/2007
Statsrådets förordning om utsökningsdistrikten
864/2007
Inrikesministeriets förordning om placeringsort och enheter i Seinäjoki magistraten
863/2007
Inrikesministeriets förordning om förordnande av uppgifter i anslutning till förandet av farkostregistret
862/2007
Inrikesministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
861/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden
860/2007
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen 2008
859/2007
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
858/2007
Arbetsministeriets förordning om delegationen för sjömansärenden
857/2007
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
856/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ost
855/2007
Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2008
854/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden
853/2007
Skattestyrelsens beslut om vilka utnämnda skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen
852/2007
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
851/2007
Finansministeriets förordning om Självständighetens 90-årsjubileumsmynt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.