Ursprungliga författningar: 2007

950/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av en bilaga i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av metoder för styckevis mätning av virke
949/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävning av beslut om några importbegränsningar
948/2007
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen
947/2007
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering
946/2007
Inrikesministeriets förordning om placeringsort för magistraten i Lahtis
945/2007
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2008
944/2007
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
943/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förmyndarverksamhet
942/2007
Statsrådets förordning om intressebevakningsfullmakt
941/2007
Finansministeriets förordning om en akties likvida marknad
940/2007
Finansministeriets förordning om krav för upptagande av värdepapper på börslistan
939/2007
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ett kreditinstituts ansökan om koncession
938/2007
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till fondbolags och förvaringsinstituts ansökan om verksamhetstillstånd
937/2007
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ett värdepappersföretags ansökan om verksamhetstillstånd
936/2007
Lag om ändring av 2 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor
935/2007
Lag om ändring av 51 kap. i strafflagen
934/2007
Lag om ändring av lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen
933/2007
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
932/2007
Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
931/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland
930/2007
Lag om ändring av lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland
929/2007
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
928/2007
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
927/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
926/2007
Lag om ändring av 7 § i lagen om värdeandelssystemet
925/2007
Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter
924/2007
Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
923/2007
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
922/2007
Lag om värdepappersföretag
921/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter
920/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter
919/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i syfte att utrota skadegörare och att hindra spridningen av dem
918/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 15 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
917/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare
916/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare
915/2007
Utrikesministeriets förordning om projekt enligt mekanismen för ren utveckling
914/2007
Miljöministeriets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
913/2007
Miljöministeriets förordning om projekt för gemensamt genomförande
912/2007
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
911/2007
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
910/2007
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
909/2007
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen 2008
908/2007
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om registrerat partnerskap
907/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om namnskydd för jordbruksprodukter och livsmedel
906/2007
Finansministeriets förordning om de behöriga myndigheterna i ärenden som gäller handräckning på beskattningens område mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen
905/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om livsmedelshygienen i vissa livsmedelslokaler
904/2007
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen angående bringande i kraft av betalningsöverenskommelsen med Island
903/2007
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av handels- och sjöfartsfördraget mellan Finland och Island och om sättande i kraft av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av särskilda stadganden i handels- och sjöfartsfördraget mellan Finland och Island
902/2007
Lag om ändring av 25 kap. 8 § i kyrkolagen
901/2007
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av hendels- och industriministeriet förordning om kosmetiska produkter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.