Ursprungliga författningar: 2007

1000/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 25 § 3 mom. och 5 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket samt om godkännande av utbildning som hänför sig till minimikraven för miljöstöd för jordbruket år 2007
999/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 44 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket
998/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2007
997/2007
Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. 1 § och 4 kap. 1 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
996/2007
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket 2007
995/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013
994/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Danmark om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter
993/2007
Lag om ändring av lagen om Konsumentverket
992/2007
Lag om ändring av 13 § i lagen om avträdelsepension
991/2007
Lag om inrättande och indragning av vissa tjänster
990/2007
Lag om upphävande av 1 § 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket
989/2007
Lag om ändring av livsmedelslagen
988/2007
Lag om förflyttning av vissa personer och överföring av vissa tjänster till inrikesministeriet
987/2007
Lag om ändring av 3 kap. 70 § i utsökningsbalken
986/2007
Lag om ändring av 85 och 90 § i folkpensionslagen
985/2007
Lag om ändring av 24 a § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
984/2007
Lag om ändring av 16 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff
983/2007
Lag om ändring av 26 och 28 § i tullagen
982/2007
Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler
981/2007
Lag om ändring av 13 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
980/2007
Lag om ändring av 22 och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
979/2007
Lag om ändring av lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden
978/2007
Lag om ändring av 4 och 21 § i lagen om likabehandling
977/2007
Lag om ändring av 3 § i lagen om utlänningsregistret
976/2007
Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
975/2007
Lag om ändring av lagen om utlänningsverket
974/2007
Lag om ändring av medborgarskapslagen
973/2007
Lag om ändring av utlänningslagen
972/2007
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
971/2007
Lag om överföring av vissa uppgifter till arbets- och näringsministeriet
970/2007
Lag om ändring av 1 § i lagen om statsrådet
969/2007
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2007
968/2007
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk
967/2007
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
966/2007
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. i undervisningsministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
965/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om rådet för utvärdering av högskolorna
964/2007
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Sverige angående handeln med jordbruksprodukter och avtalet om temporär ändring av vissa ursprungsregler i överenskommelsen samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen angående handeln med jordbruksprodukter och om sättande i kraft av lagen om upphävande av lagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Sverige angående handeln med jordbruksprodukter
963/2007
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med konungariket Marocko om tillämpning av mest gynnad nations behandling i särskilda fall
962/2007
Statsrådets förordning om banor
961/2007
Statsrådets förordning om indelning av landet i militärlän och regionalbyråer
960/2007
Statsrådets förordning om delegationen för frivilligt försvar
959/2007
Lag om ändring av 17 § i lagen om beskattningsförfarande
958/2007
Lag om ändring av 4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
957/2007
Lag om ändring av 6 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
956/2007
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
955/2007
Lag om ändring av 33 a och 122 § i inkomstskattelagen
954/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kazakstan om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
953/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Jordanien om ömsesidigt främjande och skydd av investeringar
952/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Indonesien om främjande och skydd av investeringar
951/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Georgien om främjande och skydd av investeringar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.