Ursprungliga författningar: 2007

1500/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om accis på flytande bränslen
1499/2007
Statsrådets förordning om fastställande år 2008 av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
1498/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
1497/2007
Lag om ändring av lagen om samfällda skogar
1496/2007
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1495/2007
Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador
1494/2007
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1493/2007
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
1492/2007
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i befolkningsdataförordningen
1491/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli
1490/2007
Republikens presidents förordning om militära grader, tjänstgöringsgrader och försvarsmaktens emblem
1489/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige om inrättandet av ett internationellt Barentssekretariat för samarbetet inom den euroarktiska Barentsregionen
1488/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
1487/2007
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller pensionsersättning för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
1486/2007
Statsrådets förordning om de grunder som tillämpas vid fördelningen av bärgarlön när ett finskt statsfartyg utfört en bärgning
1485/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av sjölagen
1484/2007
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av internationella konventionen angående förenhetligande av vissa bestämmelser i fråga om assistans och bärgning
1483/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1989 års internationella konvention om bärgning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
1482/2007
Lag om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt
1481/2007
Lag om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
1480/2007
Lag om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
1479/2007
Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
1478/2007
Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden
1477/2007
Lag om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi
1476/2007
Lag om strukturstöd till jordbruket
1475/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi tillhandahåller
1474/2007
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitetens prestationer
1473/2007
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för lämplighetsprov
1472/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel ska betalas år 2008 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1471/2007
Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet
1470/2007
Inrikesministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter
1469/2007
Statsrådets förordning om magistraternas verksamhetsområden
1468/2007
Lag om ändring av lagen om utsläppshandel
1467/2007
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
1466/2007
Statsrådets förordning om elmateriels och elanläggningars elektromagnetiska kompatibilitet
1465/2007
Lag om ändring av elsäkerhetslagen
1464/2007
Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet
1463/2007
Lag om Europeiska skolan i Helsingfors
1462/2007
Arbetsministeriets förordning om civiltjänstgörares reseersättningar och antalet fria permissionsresor
1461/2007
Statsrådets förordning om civiltjänst
1460/2007
Lag om ändring av 1 a § i lagen om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande
1459/2007
Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1458/2007
Lag om ändring av 2 § i straffregisterlagen
1457/2007
Lag om ändring av 1 § i militärunderstödslagen
1456/2007
Lag om ändring av 16 e § i lagen om studiestöd
1455/2007
Lag om ändring av 7 f § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1454/2007
Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna
1453/2007
Lag om ändring av 39 § i språklagen
1452/2007
Lag om ändring av 3 kap. 4 § i fängelselagen
1451/2007
Lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.