1479/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 3 §, 6 § 2 mom., 8, 8 a, 9, 13 och 14 §, 3 och 4 kap., 41―43, 46―54, 56 och 57 § samt 65 § 1 mom. 5 punkten,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 44/2000, 225/2002 och 274/2003, 6 § 2 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, 8, 8 a och 13 § sådana de lyder i nämnda lag 44/2000, 9 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i nämnda lag 225/2002, 14 § sådan den lyder i nämnda lag 44/2000 och i lag 693/2004, 3 och 4 kap. sådana de lyder jämte ändringar, 41 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 44/2000 och 274/2003 och i lag 425/2007, 42 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 44/2000, 43 och 52 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 425/2007, 46 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och i nämnda lag 44/2000, 48 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 274/2003 och 65 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i nämnda lag 225/2002,

ändras 1, 2, 4, 5 och 7 §, rubriken för 2 kap., 10, 11 och 15 §, 44 § 1 mom., rubriken för 45 § samt 2 och 3 mom., 55, 58, 61, 63 och 64 § samt i 65 § 1 mom. det inledande stycket och 3 och 4 punkten,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 44/2000, 2, 10, 11 och 15 § samt 65 § 1 mom. 4 punkten sådana de lyder i sistnämnda lag, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 44/2000 och 274/2003, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 44 § 1 mom., 45 § 3 mom. och 63 § sådana de lyder i nämnda lag 425/2007, 55 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 44/2000, 274/2003 och 425/2007, 58 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och 64 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 44/2000 och 425/2007, samt

fogas till lagen en ny 12 §, i stället för den 12 § som upphävts genom lag 44/2000, som följer:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att utveckla landsbygden särskilt genom att främja ett hållbart nyttjande av vattentillgångar, bostadsförhållandena för dem som bedriver jordbruk och bevarandet av kulturarvet på landsbygden.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på stöd som beviljas för vattendragsåtgärder eller investeringar som gäller förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden eller bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö. Lagen tillämpas dessutom på stöd som i samband med frivillig skuldsanering beviljas som stöd i anslutning till statliga lån som beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond, räntestödslån som beviljats av ett kreditinstituts medel eller i anslutning till statens försäljningsprisfordringar. Stödet kan vara stöd som Europeiska gemenskapen delfinansierar eller som helt finansieras med nationella medel.

Bestämmelserna i 6 kap. tillämpas dock inte på stöd som beviljas för förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden eller bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö.

På stöd för gårdsbruksenheters bostadsbyggnader och bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö och på stöd i samband med frivillig skuldsanering som beviljas den som bedriver näringsverksamhet enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) eller skoltlagen (253/1995) tillämpas vad som föreskrivs i de nämnda lagarna.

4 §
Stödets maximibelopp

Stödet får inte tillsammans med annat offentligt stöd som beviljats för åtgärden överskrida det maximala stödbelopp som bestäms i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

5 §
Stödtagare

Stöd kan beviljas fysiska personer samt privaträttsliga och offentligrättsliga sammanslutningar, om inte något annat bestäms nedan.

7 §
Styrningen av medlen

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för att de medel som står till förfogande för ändamål enligt denna lag anvisas de myndigheter som ansvarar för verkställigheten av stöd, samt handhar styrningen av medlen genom att meddela närmare föreskrifter om användningen av medlen än Europeiska gemenskapens bestämmelser, lagbestämmelser, statsrådsbeslut och dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond.

2 kap.

Finansieringsstöd

10 §
Förutsättningar för stödjande av investeringar som gäller gårdsbruksenheter

Om inte något annat bestäms nedan ska i fråga om beviljande, betalning, övervakning, inspektion och återkrav av investeringsstöd som i form av understöd eller räntestöd beviljas för förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden eller bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö och överklagande som gäller stöd tillämpas vad som i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) föreskrivs om investeringsstöd för gårdsbruk.

Stöd för förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden eller bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö kan beviljas fysiska personer eller privaträttsliga sammanslutningar som bedriver eller börjar bedriva jordbruk på gårdsbruksenheten som sin näring (lantbruksföretagare). En fysisk person ska ha fyllt 18 år. Den som inte har fyllt 18 år kan beviljas stöd om han eller hon har ingått äktenskap, om han eller hon bedriver jordbruk tillsammans med sina föräldrar eller om det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet. Om lantbruksföretagaren är en sammanslutning ska bestämmanderätten i den utövas av en eller flera fysiska personer som uppfyller ålderskravet för stödtagare.

För beviljande av stöd förutsätts dessutom att det kan visas att den gårdsbruksenhet som är föremål för stödet är ekonomiskt livskraftig. Vid valet av åtgärder som stöds fästs avseende vid åtgärdernas ekonomiska och sociala konsekvenser samt vid miljöaspekter och kulturella aspekter. Vid beviljande av stöd tillämpas inte 2 kap. i lagen om strukturstöd till jordbruket eller förutsättningarna enligt 8 § i nämnda lag, med undantag för den förutsättning som gäller sökandens utkomst eller beträffande den förutsättning som gäller bestämmanderätten till denna del, eller förutsättningarna enligt 10, 11 och 15 § i nämnda lag.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de grunder som tillämpas vid bedömningen av gårdsbruksenhetens ekonomiska livskraft och vid valet av åtgärder som stöds samt om den förutsättning som gäller bestämmanderätt. Genom förordning av statsrådet föreskrivs dessutom om stödets form, nivå och maximibelopp inom gränserna för de medel som avses i 6 § 1 mom. och inom de gränser som Europeiska gemenskapens lagstiftning ställer. Bestämmelser om godtagbara kostnader per enhet utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

11 §
Stöd för bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö

Stöd för bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö kan beviljas lantbruksföretagare för investeringar som avser bevarande av det traditionella landskapet eller byggnader på gårdsbruksenheten.

Stöd kan beviljas som understöd eller räntestöd eller som en kombination av dessa för nödvändiga och skäliga kostnader för investeringar som avses i 1 mom. Stöd beviljas som en procentuell andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds. Maximibeloppet av de godtagbara kostnaderna kan fastställas med hjälp av de kostnader per enhet som tillämpas på investeringsobjektet. I annat fall kan det förutsättas en utredning om att kostnaderna är baserade på gängse prisnivå.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om den verksamhet som stöds och om godtagbara kostnader.

12 §
Bostadsfinansiering

Stöd kan beviljas fysiska personer verksamma som lantbruksföretagare för investeringar som syftar till att förbättra bostadsförhållandena på gårdsbruksenheten. Stöd kan dessutom beviljas en person på grundval av vars bestämmanderätt i den sammanslutning som verkar som lantbruksföretagare anses uppfylla de krav som gäller stödtagare. Stöd beviljas inte om annat stöd av offentliga medel kan beviljas för ändamålet.

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att den bostad som är föremål för stödet används för varaktigt boende av sökanden, av hans eller hennes familjemedlemmar, av dem som arbetar på gårdsbruksenheten eller av den som i samband med generationsväxling avstår från gårdsbruket. Bostaden ska till sin storlek och utrustning stå i ändamålsenlig proportion till det användningsändamål som avses ovan.

Det ska vara ändamålsenligt att bevilja stödet med hänsyn till sökandens ekonomiska förhållanden. Härvid granskas sökandens totalinkomster.

Stöd beviljas som räntestöd för nödvändiga och skäliga kostnader för investeringar som avses i 1 mom. Stöd beviljas som en procentuell andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds. Maximibeloppet av de godtagbara kostnaderna kan fastställas med hjälp av de kostnader per enhet som tillämpas på investeringsobjektet. I annat fall kan det förutsättas en utredning om att kostnaderna är baserade på gängse prisnivå.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om verksamhet som stöds, om förutsättningar som gäller storleken och användningsändamålet för den bostad som är föremål för stödet och sökandens totalinkomster samt om godtagbara kostnader.

15 §
Vattendragsåtgärder

Vattendragsåtgärder kan stödjas så att projektet genomförs som statens arbete eller så att understöd beviljas för projektet. Det kan avtalas att det färdigställda arbetet överlåts till kommunen eller en annan samarbetspart. Härvid ska också avtalas om de villkor som mottagaren ska iaktta efter överlåtelsen. Statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas på beviljande, betalning, inspektion och återkrav av understöd och på överklagande som gäller understöd.

Vattendragsåtgärder kan stödjas inom ramen för anslag i statsbudgeten. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om förutsättningarna för stöd och om stödets maximibelopp.

44 §
Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralerna har rätt att utan förhandsmeddelande låta sina tjänstemän utföra de inspektioner som behövs för övervakningen av att förutsättningarna och villkoren i anslutning till beviljande av stöd som avses i denna lag iakttas.


45 §
Erhållande av uppgifter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifterna om enskild rörelse eller yrkesutövning, bokföring eller en enskilds ekonomiska ställning eller uppgifter som getts för beskattningen eller skydd för personuppgifter har de myndigheter som verkställer denna lag rätt att av andra myndigheter få de uppgifter om personerna i fråga som är nödvändiga för handläggningen av stödärenden enligt denna lag. Rätten att erhålla uppgifter gäller också de uppgifter om enskild rörelse och yrkesutövning, bokföring, beskattning eller en enskilds ekonomiska ställning som annars ska hållas hemliga. Den myndighet som beviljar stöd kan kräva att den sökande eller stödtagaren ger en utredning om sitt hälsotillstånd till den del hälsotillståndet är av betydelse för näringsutövningen och det annars finns anledning att begära en sådan utredning i det föreliggande fallet.

Det kreditinstitut som beviljat lånet är skyldigt att på en specificerad begäran ge Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralen sådana uppgifter som är nödvändiga för att utreda om den sökande varit i behov av stöd eller inte. Kreditinstitutet är också skyldigt att ge jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket eller en person som dessa bemyndigat de uppgifter som behövs för att konstatera om lånevillkoren samt berörda gemenskapsrättsakter, denna lag samt de författningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den har iakttagits i övrigt. Den ovan nämnda skyldigheten att lämna uppgifter gäller även sekretessbelagda uppgifter.

55 §
Myndigheter

Verkställigheten av denna lag sköts av jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralerna.

Beslut om beviljande av stöd för vattendragsåtgärder enligt 15 § fattas av den regionala miljöcentralen inom ramen för de anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisat den för detta ändamål.

58 §
Ändringssökande

I Landsbygdsverkets eller en arbetskrafts- och näringscentrals beslut enligt denna lag får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

61 §
Ändringssökande i beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

I ett beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd som gäller förfall av frivillig skuldsanering får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen. I andra beslut av besvärsnämnden får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

63 §
Uttag av avgift för behandling av ärenden

Landsbygdsverkets samt arbetskrafts- och näringscentralens beslut om skuldsanering är avgiftsfria. Även beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd angående skuldsanering är avgiftsfria.

64 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Statsrådet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om hur avtal som gäller frivillig skuldsanering ska upprättas i enlighet med Europeiska gemenskapens lagstiftning. Genom förordning av statsrådet kan dessutom föreskrivas om det förfarande som ska iakttas vid ansökan om och beviljande av stöd samt vid tillämpning av bestämmelserna om skuldsanering på lån som beviljats med stöd av tidigare lagstiftning.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter än vad som bestäms i lag och förordning om sökandens självkostnadsandel, skuldsaneringsplanen och förfarandet vid ersättning för kostnader i samband med skuldsanering samt om hur avtal om skuldsanering ska göras upp. Dessutom kan Landsbygdsverket meddela föreskrifter om ansöknings-, avtals- och beslutsformulären.

65 §
Användningen av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får, utöver vad som någon annanstans i lag bestäms om användningen av dem, användas för


3) gottgörelser, ersättningar och förvaltningsutgifter som lån som beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond medför samt för ersättningar i anslutning till statsborgen och för utgifter som statens borgensansvar medför,

4) understöd som avses i 11 §,Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

RP 113/2007
JsUB 6/2007
RSv 121/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.