1478/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 december 2006 om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 18 § 2 mom. och

ändras 4 § 5 och 9 punkten, 10 § 3 mom., 11 §, 13 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 14 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 16 § 2 och 3 mom., 17 § 1 mom., 19 § 1 och 2 mom., 20 § 1 mom., 21 § 3 mom., 23 §, 28 § 2 mom., 31 § 2 mom., 38 § 2 mom., 41 § 1 mom. och 2 mom. 3 punkten, 43 §, 44 § 2 mom., 45, 50 och 56 § samt

fogas till lagen en ny 11 a §, till 14 § 1 mom. en ny 4 punkt och till 44 § nya 4 och 5 mom. som följer:

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) första gradens förädling och saluföring av jordbruksprodukter sådan behandling efter vilken produkten alltjämt är en jordbruksprodukt, samt utsläppande av produkten på marknaden; som verksamhet av det slag som avses ovan betraktas dock inte sådana på en gårdsbruksenhet vidtagna åtgärder som är nödvändiga för att bereda produkten för den första försäljningen och inte heller producentens första försäljning av produkten, om inte försäljningen sker i lokaler som enkom reserverats för detta ändamål,


9) investering uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning samt annat förvärv av materiella eller immateriella anläggningstillgångar,


10 §
Förutsättningar som gäller finansieringen av stödet och dess belopp

Stöd kan inte beviljas till den del den offentliga finansieringens andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds överstiger det maximibelopp för offentlig finansiering som föreskrivs i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Med offentligt stöd avses då finansiering som beviljats av Europeiska gemenskapen, staten eller ett annat offentligt organ eller någon annan förmån med ett värde som kan bestämmas i pengar. När det är fråga om stöd som baserar sig på ett program får den i stödet ingående offentliga finansieringen inte överskrida det maximibelopp för offentlig finansiering som anges i programmet.


11 §
Mottagare av företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas

1) företag som deltar i idkande av jordbruk på en gårdsbruksenhet (jordbruksföretag),

2) företag som sysselsätter färre än 10 arbetstagare och har en årlig omsättning eller årlig balansomslutning om högst 2 miljoner euro (mikroföretag), och

3) företag som sysselsätter färre än 250 arbetstagare och har en årlig omsättning om högst 50 miljoner euro eller årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro (små och medelstora företag).

Dessutom kan företagsstöd beviljas sådana privaträttsliga sammanslutningar eller offentligrättsliga samfund till vilkas uppgifter eller affärsidé hör att producera tjänster för företag (utvecklingsorganisation).

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om grunderna för bedömningen av företagsstorlek.

11 a §
Förutsättningar som gäller mottagare av företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas företag med verksamhetsställe i Finland och, i fråga om stöd som baserar sig på ett program, med verksamhetsställe inom programmets tillämpningsområde. Företag som utgör en sammanslutning ska ha hemort inom Europeiska gemenskapen.

Företagsstöd kan beviljas företag som har förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet och som har tillräcklig yrkeskunskap för den företagsverksamhet som stödet avser. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att företaget lägger fram utredningar om sin ekonomiska ställning samt om tillräcklig yrkeskunskap.

När företagsstöd beviljas ett jordbruksföretag eller mikroföretag som utgör en sammanslutning är en förutsättning för stödet att bestämmanderätten i sammanslutningen innehas av en eller flera fysiska personer som uppfyller kraven i fråga om stödtagarens ålder och yrkeskunskap samt i fråga om jordbruksföretag kraven gällande idkande av jordbruk.

Företagsstöd kan beviljas en utvecklingsorganisation som har tillräckliga ekonomiska och administrativa förutsättningar att genomföra den åtgärd som stöds. Det företag som är föremål för stödet ska då uppfylla de förutsättningar som tillämpas i det fall att företaget beviljas stöd för verksamhet enligt 6 § 1―4 punkten. Ytterligare en förutsättning är att utvecklingsorganisationen avtalar med det företag som är föremål för stödet om uppfyllande av förutsättningarna för beviljande av stöd och om iakttagande av stödvillkoren.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om grunderna för bedömning av tillräcklig yrkeskunskap, ekonomisk ställning samt bestämmanderätt.

13 §
Investeringsstöd för företag

Investeringsstöd för företag kan beviljas


3) små och medelstora företag för ökad produktivitet när det gäller företagsverksamheten för första gradens förädling och saluföring av jordbruksprodukter, förbättring av produktkvaliteten samt internationalisering av verksamheten.

Stöd kan beviljas för kostnader som orsakas av investeringar. Om det är fråga om en bygginvestering kan stöd beviljas för planeringskostnader. För markförvärv kan stöd beviljas endast då mark förvärvas i samband med en byggnad.


14 §
Stöd för utveckling av företag

Stöd för utveckling av företag kan beviljas


2) mikroföretag för verksamhet enligt 6 § 2―4 punkten,

3) små och medelstora företag för ökad produktivitet när det gäller företagsverksamheten för första gradens förädling och saluföring av jordbruksprodukter, förbättring av produktkvaliteten samt internationalisering av verksamheten, och

4) utvecklingsorganisationer för produktion av sådana tjänster för företag som behövs för verksamhet i enlighet med 1―3 punkten.


16 §
Tillämpning av bestämmelserna om statligt stöd

Om företagsstöd beviljas som försumbart stöd, krävs det för beviljande av stöd att sökanden lämnar stödmyndigheten en utredning om det försumbara stöd som redan beviljats och betalats ut till sökanden samt att beloppet av nämnda stöd inte överstiger det maximibelopp för försumbara stöd som föreskrivs i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Om stöd beviljas för något annat ändamål än sökandens företagsverksamhet eller om stöd överförs på det sätt som avses i 9 §, är det ett krav för beviljande av stöd att en motsvarande utredning lämnas separat för varje företag som är föremål för stödet eller som deltar i den åtgärd som stöds samt att stödbeloppet inte för något av de deltagande företagen överstiger maximibeloppet av försumbart stöd.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om tillämpningen av Europeiska gemenskapens lagstiftning om statligt stöd på stöd enligt denna lag och om förutsättningarna för beviljande av försumbart stöd.

17 §
Utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas ett offentligrättsligt samfund eller en privaträttslig sammanslutning eller en stiftelse för verksamhet som avses i 6 § 6 och 7 punkten.


19 §
Allmännyttiga investeringsprojekt

Stöd för investeringsprojekt kan beviljas ett offentligrättsligt samfund eller en privaträttslig sammanslutning eller en stiftelse för verksamhet som avses i 6 § 6 punkten.

Stöd kan beviljas för kostnader som orsakas av investeringar. Om det är fråga om en bygginvestering kan stöd beviljas för planeringskostnader. För markförvärv kan stöd beviljas endast då mark förvärvas i samband med en byggnad.


20 §
Samordningsprojekt

Stöd för samordningsprojekt kan beviljas en lokal aktionsgrupp för verksamhet enligt 6 § 6 punkten. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att den lokala aktionsgruppen genom ett öppet urvalsförfarande för samman allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt som genomförs inom dess område och avses i 17 och 19 § samt samordnar dem. Utan hinder av bestämmelserna i 9 § om förutsättningarna för överföring av stöd kan stöd för ett samordningsprojekt överföras till en fysisk person.


21 §
Villkor och begränsningar när det gäller att bevilja projektstöd

Ett villkor för beviljande av projektstöd är att projektets resultat allmänt kan tillgodogöras. Om stödet beviljas för en åtgärd som innebär att stödet betraktas som ett sådant statligt stöd som avses i artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, gäller vid beviljandet av stödet vad som i 16 § föreskrivs om de förutsättningar och begränsningar som gäller beviljande av statligt stöd.


23 §
Tiden för genomförande av åtgärder

En åtgärd som stöds med företagsstöd ska i sin helhet genomföras inom två år efter att stödet beviljats. En kortare frist kan dock bestämmas för genomförande av en åtgärd som stöds, om detta är motiverat med hänsyn till det sätt på vilket åtgärden genomförs eller företagsverksamhetens art. Om startstöd söks i samband med investeringsstöd räknas fristen för genomförande av åtgärden från det att investeringen är klar eller genomförd.

Åtgärder för vilka har beviljats projektstöd ska i sin helhet genomföras inom den frist som har bestämts i enlighet med 21 § 2 mom.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan på ansökan som har gjorts innan fristen löper ut förlänga den frist som avses i 1 och 2 mom. Fristen kan förlängas av godtagbara skäl. Fristen kan förlängas två gånger för högst ett år i sänder. Tiden för genomförande av åtgärder som avses i 2 mom. kan dock uppgå till högst sex år.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om den frist som bestäms för genomförande av åtgärder som stöds.

28 §
Stödansökan

Om stödet ska överföras ska detta nämnas i stödansökan. I ansökan ska de aktörer som stödet ska överföras till specificeras och det avtal som avses i 9 § presenteras. Om den sökande är en utvecklingsorganisation, ska till ansökan fogas ett avtal mellan organisationen och det företag som är föremål för stödet.


31 §
Bedömning av en stödansökan

Arbetskrafts- och näringscentralen kan innan företagsstöd beviljas göra ett företagsbesök för att bedöma förutsättningarna för att bevilja företagsstöd och av den åtgärd som ska stödas. De observationer som görs vid företagsbesöket ska antecknas samt delges sökanden. Företagsbesök får inte göras i lokaler som omfattas av hemfriden.

38 §
Stödbelopp som betalas

Projektstöd och stöd som avses i 14 § 1 mom. 4 punkten betalas i förhållande till de finansieringsandelar som godkänts i stödbeslutet. Stödtagaren ska tillställa myndigheten en utredning om annan offentlig eller privat finansiering.


41 §
Informationssystem för övervakning

För övervakningen av finansiering, beviljande, betalning, inspektion och återkrav av stöd samt av effekterna av stöden finns ett informationssystem för övervakning som består av register. I lagstiftningen om hantering av kunduppgifter inom landsbygdsnäringsförvaltningen föreskrivs hur registren ska föras och användas. Utöver vad som i nämnda lagstiftning bestäms om användningen av register har en lokal aktionsgrupp utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att ur ett register få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av dess uppgifter.

I informationssystemet för övervakning kan följande uppgifter registreras om sökanden, stödtagaren, den åtgärd som stöds samt användningen av stödet:


3) i 1 och 2 punkten avsedda uppgifter om en aktör som deltar i den åtgärd som stöds och till vilken stöd överförs i enlighet med 9 §, samt i 1 punkten avsedda uppgifter om företag som är föremål för stöd enligt 14 § 1 mom. 4 punkten.


43 §
Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan förrätta inspektioner som gäller den som beviljar stöd och stödtagaren i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas. Arbetskrafts- och näringscentralerna har motsvarande rätt i fråga om stödtagarna. Om ett stöd på det sätt som avses i 9 § har överförts på någon annan aktör eller om det är fråga om ett företag som är föremål för stöd enligt 14 § 1 mom. 4 punkten, har de ovan nämnda myndigheterna rätt att granska även denne aktörs eller detta företags ekonomi och verksamhet för att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas.

44 §
Inspektion

För att inspektionsuppdraget ska kunna skötas på ett lämpligt sätt kan en utomstående revisor befullmäktigas för inspektionen. Revisorn ska vara en i revisionslagen (459/2007) eller en i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) avsedd revisor eller revisionssammanslutning. Revisionssammanslutningen ska utse en för inspektionen huvudansvarig revisor. Vid utförandet av inspektionsuppdraget tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På den revisor som utför inspektionsuppdraget tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som orsakas vid inspektionen tillämpas bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974).


Den som utför revisionen har rätt att omhänderta handlingarna och annat material som har samband med användningen av stödet, om detta krävs för att syftet med revisionen ska uppnås. Handlingarna och annat material ska utan dröjsmål returneras när de inte längre behövs för revisionen.

De myndigheter som nämns i 43 § har rätt att utan ersättning få handräckning av polisen för revisionen.

45 §
Avbrytande av betalning av stöd samt återkrav

Arbetskrafts- och näringscentralen är skyldig att avbryta betalningen av stödet samt att återkräva stöd, om

1) villkoren för beviljande eller betalning av stöd inte har uppfyllts,

2) stödtagaren har gett sådana felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljandet eller betalningen av stöd,

3) stödtagaren utan arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd, innan den frist som nämns i 24 § gått ut, har överlåtit den företagsverksamhet eller det investeringsobjekt som stöds,

4) stödtagaren har vägrat att bistå vid inspektion, eller

5) Europeiska gemenskapens lagstiftning om det stöd för utveckling av landsbygden som medfinansieras av Europeiska gemenskapen eller helt finansieras med nationella medel kräver det.

Ett belopp som uppgår till högst 100 euro behöver dock inte debiteras.

Om stöd har beviljats flera stödtagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för återbetalning av stödet.

50 §
Verkställighet av återkravsbeslut

Landsbygdsverket svarar för verkställandet av återkravsbeslut. Återkrav kan genomföras så att det belopp som återkrävs jämte ränta dras av från övriga stöd som betalas till stödtagaren. I så fall måste beslutet om återkrav ha vunnit laga kraft.

Beslut om återkrav kan verkställas genom utsökning efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Därvid tillämpas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

56 §
Besvärsförbud

Ett beslut av arbetskrafts- och näringscentralen som gäller förlängning av fristen enligt 23 § 3 mom. får inte överklagas särskilt genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Innan lagstiftningen om hantering av kunduppgifter inom landsbygdsnäringsförvaltningen träder i kraft ska på användningen och upprätthållandet av register som ingår i det informationssystem för övervakning som avses i 41 § tillämpas vad som föreskrivs i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994).

RP 113/2007
JsUB 6/2007
RSv 121/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.