1456/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 16 e § i lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 16 e § 1 mom., sådant det lyder i lag 408/2005, som följer:

16 e §
Studielånsavdrag vid fördröjda studier

En studielåntagare är berättigad till studielånsavdrag även om den tid som använts för avläggande av examen är högst två läsår längre än vad som föreskrivs i 16 d §, om låntagarens studier under den tid som avses i nämnda paragraf har fördröjts på grund av fullgörande av tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) eller på grund av egen sjukdom. Den tid det tar att avlägga examen kan vara längre än vad som avses i 16 d § också när låntagaren under den tid som avses i nämnda paragraf har fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) för vård av ett barn. Endast de terminer kan beaktas under vilka låntagaren har fullgjort värnplikt, frivillig militärtjänst för kvinnor eller civiltjänst eller fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen för vård av ett barn eller har fått sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen på grund av sjukdom, pension eller ersättning på basis av full arbetsoförmåga eller sjukpension enligt folkpensionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 140/2007
AjUB 9/2007
RSv 132/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.