1444/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) av den 28 december 2007 och 5 a § i lagen av den 20 mars 1987 om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987), sådan paragrafen lyder i lag 1505/1995:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om beloppen av de ekonomiska och andra förmåner som avses i värnpliktslagen (1438/2007) och lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987) och om förfarandet när dessa beviljas dem som är i sådan tjänst som avses i värnpliktslagen och lagen om frivillig vapentjänst för kvinnor (194/1995) samt dem som arbetar i ett organ som avses i värnpliktslagen.

2 §
Dagpenning

En värnpliktig som fullgör beväringstjänst samt en kvinna som fullgör frivillig militärtjänst betalas 3,80 euro i dagpenning för varje helt kalenderdygn som ska räknas som tjänstgöringstid. Dagpenningen är 6,50 euro för den tid som överstiger 180 dagar och 9,00 euro för den tid som överstiger 270 dagar.

En värnpliktig som deltar i en repetitionsövning inom reserven betalas 3,80 euro i dagpenning för varje helt kalenderdygn som ska räknas som tjänstgöringstid.

För tjänstgöringstid utomlands höjs den dagpenning som avses i 1 och 2 mom. med 10 euro för varje helt utbildningsdygn utomlands som ska räknas som tjänstgöringstid.

Dagpenningen betalas ut i efterskott minst en gång per månad.

3 §
Ansvars- och riskpenning

För krävande tjänstgöringsförhållanden betalas till värnpliktiga och till kvinnor som fullför frivillig militärtjänst ansvars- och riskpenning enligt följande:

1) till en elev vid grundkursen i fallskärmshopp som ett engångstillägg för fallskärmshoppning 94,50 euro per kurs,

2) till en värnpliktig som har genomgått grundkursen i fallskärmshopp i fallskärmshoppstillägg för varje fallskärmshopp som hör till utbildningen 20 euro per hopp, dock för högst 20 hopp,

3) till en värnpliktig som är elev vid en dykarkurs under kurstiden i dykarpenning 12 euro per dykningsdag; dykarpenning betalas till en värnpliktig också för en sådan utbildningsdag för dykare som sammanhänger med vidareutbildning vilken ges vid truppavdelningarna,

4) till en pilotelev som tjänstgör som värnpliktig och som utfört sin första ensamflygning samt till en navigatörelev som tjänstgör som värnpliktig och som efter avslutad grundkurs självständigt utfört sitt första uppdrag som navigatör i flygtillägg 163,45 euro per månad.

Flygtillägg enligt 1 mom. 4 punkten betalas för varje kalendermånad under vilken pilot- eller navigatöreleven eller reservisten har fullgjort minst ett flyguppdrag.

4 §
Reservistlön

I reservistlön betalas till manskapet 52,90 euro, till underofficer 55,30 euro samt till officer och specialofficer 57,95 euro per dag.

Reservistlönen betalas ut i efterskott två gånger per månad. Lönen betalas av det truppförband där den som har rätt till lönen tjänstgör på betalningsdagen eller tjänstgjorde senast.

5 §
Matpenning

Till en värnpliktig betalas matpenning för en kommenderingsresa under vilken försvarsmakten inte ordnar sådan kost som avses i 100 § i värnpliktslagen.

I matpenning betalas 6,50 euro för varje dygn som kommenderingsresan beräknad från begynnelsetidpunkten har räckt över sex timmar, och 12 euro för varje dygn som resan har räckt över åtta timmar.

Om en kommenderingsresa har räckt längre än ett resedygn som avses i 2 mom. och den tid som använts för resan överskrider det sista resedygnet med mera än två timmar, betalas dessutom 6,50 euro.

För en kommenderingsresa till utlandet betalas 25 euro för varje dygn som resan beräknad från begynnelsetidpunkten har räckt över åtta timmar. Om en kommenderingsresa har räckt längre än ett resedygn och den tid som använts för resan överskrider det sista resedygnet med över två timmar, betalas dessutom 13 euro.

Huvudstaben kan av särskilda skäl godkänna att kostnader som överskrider beloppen ovan ska ersättas.

6 §
Inkvarteringspenning

Till en värnpliktig betalas inkvarteringspenning för en kommenderingsresa under vilken försvarsmakten inte ordnar sådan inkvartering som avses i 100 § i värnpliktslagen.

I inkvarteringspenning betalas 50 euro för varje dygn som använts för en kommenderingsresa och under vilket mellan klockan 21 och 6 ingår minst fyra timmar sådan tid som inte har använts till resandet. För kommendering utomlands är inkvarteringspenningen 90 euro.

Huvudstaben kan av särskilda skäl godkänna att kostnader som överskrider beloppen i 2 mom. ska ersättas.

7 §
Matpenning för hemvårdstid till en person som försvarsmaktens hälsovård är ansvarig för

Till den person som försvarsmaktens hälsovård är ansvarig för betalas 12 euro per dygn i matpenning för tiden för vård hemma.

8 §
Kostnadsfri permissionsresa i Finland

Antalet kostnadsfria permissionsresor i Finland enligt 104 § i värnpliktslagen är:

1) för den som tjänstgör 180 dagar 18 resor,

2) för den som tjänstgör 270 dagar 29 resor,

3) för den som tjänstgör 362 dagar 39 resor.

9 §
Kostnadsfri permissionsresa utomlands

Antalet kostnadsfria permissionsresor utomlands enligt 104 § i värnpliktslagen är:

1) för den som tjänstgör 180 dagar och är bosatt i Europa två resor och för den som är bosatt utanför Europa en resa,

2) för den som tjänstgör 270 dagar och är bosatt i Europa tre resor och för den som är bosatt utanför Europa en resa,

3) för den som tjänstgör 362 dagar och är bosatt i något av de nordiska länderna fyra resor, för den som är bosatt någon annanstans i Europa tre resor och för den som är bosatt utanför Europa två resor.

10 §
Arvode för arbete i centralnämnden för uppbådsärenden

För deltagande i arbetet i centralnämnden för uppbådsärenden betalas till ordföranden 370 euro och till en medlem 300 euro per månad.

11 §
Arvode och ersättning av kostnader till kommunens representant i uppbådsnämnden

Kommunens representant i uppbådsnämnden får ett arvode som är lika stort som det dagtraktamente som avses i statens resereglemente och ersättning för resekostnaderna.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2007

Minister
Jan Vapaavuori

Regeringsrådet
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.