1439/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av lagen om militär krishantering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 31 mars 2006 om militär krishantering (211/2006) 8 § 3 mom., 32 § 2 mom. och 33 § 3 mom. som följer:

8 §
Förbindelse att inställa sig till utbildning eller tjänstgöring

Utöver de personer som avses i 1 mom. kan försvarsmaktens personal i tjänsteförhållande förordnas att som tjänsteuppdrag delta i uppgifter som hänför sig till utbildningen. I fråga om dem som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) finns i värnpliktslagen bestämmelser om deltagandet i utbildning som avses i denna lag, i övningar som hänför sig till utbildningen och i utbildningens stöduppgifter.

32 §
Registrets datainnehåll och informationskällor

Den registeransvarige har utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt rätt att för registret över krishanteringspersonal få uppgifter som ingår i värnpliktsregistret samt av polis- och fångvårdsmyndigheterna och ur befolkningsdatasystemet och justitieförvaltningens datasystem de uppgifter som nämns i 96 § 1 mom. i värnpliktslagen.


33 §
Utlämnande av samt förvaringstiden för och annan behandling av uppgifter

Till övriga delar tillämpas på behandlingen av uppgifter bestämmelserna i personuppgiftslagen (523/1999) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 37/2007
FsUB 1/2007
RSv 110/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.