1437/2007

Given i Helsingfors den 27 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om undervisningsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av undervisningsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 22 maj 2003 om undervisningsministeriet (379/2003) 9 § och

ändras 2 och 3 §, 5 § 1 mom. samt 6 § som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till undervisningsministeriets ansvarsområde

Till undervisningsministeriets ansvarsområde hör

universiteten och övningsskolorna vid dem,

yrkeshögskolorna,

utbildningsstyrelsen och de statliga läroanstalter som hör till dess verksamhetsområde,

studentexamensnämnden,

besvärsnämnden för studiestöd,

Finlands Akademi,

forskningscentralen för de inhemska språken,

arkivverket,

Depåbiblioteket,

centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna,

biblioteket för synskadade,

Museiverket,

Statens konstmuseum,

förvaltningsnämnden för Sveaborg,

Nationella audiovisuella arkivet,

Statens filmgranskningsbyrå,

statens filmnämnd,

Institutet för Ryssland och Östeuropa,

centret för internationellt personutbyte,

Veikkaus Oy,

CSC-Tieteellinen Laskenta Oy.

3 §
Organisation

Vid ministeriet finns en utbildnings- och forskningspolitisk avdelning, en kultur-, idrotts- och ungdomspolitisk avdelning samt en förvaltningsavdelning. Avdelningarna kan ha enheter och resultatområden.

Dessutom finns vid ministeriet verksamhetsenheter utanför avdelningarna, nämligen internationella sekretariatet och kommunikationsenheten.

5 §
Personal

Vid ministeriet finns en kanslichef. Som chef för en avdelning är en överdirektör. Om chefen för verksamhetsenheter utanför avdelningarna bestäms i arbetsordningen.


6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är utöver vad som bestäms i 43 § reglementet för statsrådet

1) för kanslichefen högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och med förvaltning samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för överdirektörerna, förvaltningsdirektören, ekonomichefen och tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för direktörerna, planeringschefen och tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga, om inte bestämmelserna i 2 punkten skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning,

4) för högskoleråden, kulturråden, idrottsråden, undervisningsråden, byggnadsråden, revisionsråden och övriga råd samt de konsultativa tjänstemännen högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, om inte bestämmelserna i 2 eller 3 punkten skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning,

5) för regeringsråden, lagstiftningsråden, regeringssekreterarna och juristerna juris kandidatexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, om inte bestämmelserna i 2 eller 3 punkten skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning,

6) för en annan sådan tjänsteman som fungerar som föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde eller på vars uppgifter ställs motsvarande krav, högskoleexamen.

Av regeringsråden fordras, utöver vad som bestäms i 1 mom. och 43 § reglementet för statsrådet, i praktiken visad ledarförmåga.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

I utnämningsärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet tillämpas de behörighetsvillkor som gällde när förordningen trädde ikraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 december 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Förvaltningsdirektör
Håkan Mattlin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.