1434/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om Nationella audiovisuella arkivet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Nationella audiovisuella arkivet

För bevarande av filmer, televisions- och radioprogram samt för forskning i anslutning till dessa finns Nationella audiovisuella arkivet, som är underställt undervisningsministeriet.

2 §
Uppgifter

Arkivet tar i form av deponeringar emot och skaffar till sina samlingar filmer och televisions- och radioprogram samt föremål och annat material i anslutning till dem, lagrar och arkiverar televisions- och radioprogram samt restaurerar material i samlingarna.

Arkivet främjar och bedriver forskning och erbjuder tjänster i anslutning till sitt verksamhetsområde. Arkivet främjar dessutom kännedomen om kulturen inom sitt verksamhetsområde genom att för kulturella ändamål och i utbildnings- och forskningssyfte göra filmer och program tillgängliga för allmänheten, genom att bedriva visningsverksamhet och genom att ställa ut material inom sitt verksamhetsområde.

Närmare bestämmelser om arkivets uppgifter utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

3 §
Donationer och testamenten

Arkivet har rätt att ta emot donationer och testamenten.

4 §
Direktion

Arkivet har en direktion om vars sammansättning och uppgifter föreskrivs genom förordning av statsrådet.

5 §
Ledning och beslutsfattande

Arkivet leds av en föreståndare. Arkivet ska ha en arbetsordning.

Föreståndaren avgör de ärenden som hör till arkivet och som inte ska avgöras av direktionen eller som enligt andra bestämmelser eller arbetsordningen ska avgöras av någon annan tjänsteman vid arkivet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om vilka ärenden som inte kan delegeras till en annan tjänsteman för avgörande.

6 §
Avgifter

Arkivet kan ta ut avgifter för tjänster och prestationer som det producerar. Storleken på avgifterna bestäms med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och i förordning av undervisningsministeriet som utfärdats med stöd av den.

7 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Bestämmelser om hur tjänster tillsätts vid arkivet, behörighetsvillkor, uppgifter i anslutning till föreståndarens chefsställning och hur föreståndarens ställföreträdare förordnas utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare föreskrifter om arkivets organisation och verksamhetsenheter, enheternas uppgifter, chefsuppgifter för andra tjänstemän än föreståndaren, andra ställföreträdarskap än det som nämns i 1 mom., arkivets interna ledning samt andra frågor som gäller den interna administrationen utfärdas genom en arbetsordning.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna lag upphävs lagen av den 24 november 1978 om Finlands filmarkiv (891/1978) jämte ändringar.

RP 68/2007
KuUB 11/2007
RSv 124/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.