1430/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/1979) 20 c §, sådan den lyder i förordning 914/2006, samt

fogas till förordningen en ny 20 d § som följer:

20 c §

Om handlingar och utredningar som ska fogas till en anmälan eller en ansökan om statsgränsöverskridande fusion eller delning eller till en ansökan om bildande av ett europabolag eller ett europaandelslag eller om flyttning av ett europabolags eller ett europaandelslags hemort inte har avfattats på finska eller svenska, ska det till anmälan och ansökan också fogas en i 21 § 1 mom. i språklagen (423/2003) avsedd officiell översättning av handlingar eller utredningar som är avfattade på något annat språk. Patent- och registerstyrelsen kan på ansökan av den anmälningsskyldige godkänna att handlingarna och utredningarna lämnas in på något annat språk.

20 d §

Om en statsgränsöverskridande fusion eller delning registreras i Finland ska det, utöver vad som anges ovan i denna förordning, till anmälan om verkställande fogas en redogörelse om att de utländska associationer som deltar i fusionen eller delningen har godkänt den inlösenrätt som gäller för de aktieägare som har motsatt sig fusionen eller delningen i ett finskt aktiebolag, eller den extra rätt till återbetalning eller den inlösenrätt som gäller för de medlemmar och andra rättsinnehavare som har motsatt sig fusionen eller delningen i ett finskt andelslag. Till anmälan ska det dessutom fogas en redogörelse för att bestämmelserna om personalrepresentation är förenliga med lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990).

Om verkställandet av en statsgränsöverskridande fusion eller delning registreras i någon annan stat ska det, utöver vad som anges ovan i denna förordning, till ansökan om verkställighetstillstånd för fusionen eller delningen fogas en redogörelse om att de utländska associationer som deltar i fusionen eller delningen har godkänt rätten till inlösen eller återbetalning enligt 1 mom. Till ansökan ska det dessutom fogas en redogörelse om personalens medverkan i det övertagande utländska bolaget.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2007.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG; EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1―9

Helsingfors den 28 december 2007

Minister
Astrid Thors

Lagstiftningsråd
Pekka Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.