1427/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 78 och 79 § i lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 oktober 2007 om värdepappersföretag (922/2007) rubriken för 78 § samt 78 § 1 mom. och 79 § 1 mom. som följer:

78 §
Fusion och delning som avser en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om ett värdepappersföretag deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen eller över delningen enligt 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan tillstånd beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepappersföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion, delning, fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten. Tillstånd får utfärdas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen, delningen eller flyttning av sätet i samband med att ett europabolag bildas.


79 §
Ersättningsfondutredning

Om ett värdepappersföretags säte flyttas till en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om det övertagande bolaget vid en fusion eller delning är registrerat eller registreras i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska värdepappersföretaget sammanställa en utredning över ersättningssystemet för investerare, med en redogörelse för arrangemangen i anslutning till ersättningssystemet före respektive efter åtgärden samt för eventuella skillnader i fråga om skyddets täckningsgrad. Värdepappersföretaget ska be Finansinspektionen yttra sig om ersättningsfondutredningen. Till begäran ska fogas de tilläggsutredningar som Finansinspektionen bestämmer.Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007
EkUB 8/2007
RSv 115/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1―9

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.