1422/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 december 2001 om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) 26 § samt

ändras 22 § 2 mom., 23, 23 a och 23 b §, 24 § 1 och 3 mom. samt 24 a, 25, 27 och 28 §,

av dem 22 § 2 mom. och 24 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 124/2007, 23 a § sådan den lyder i lag 704/2004 samt 23 b och 24 a § sådana de lyder i lag 913/2006 och 25 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 591/2003, som följer:

22 §

Kreditinstitutets fusionsplan ska, utöver vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i lagen om andelslag, innehålla en utredning om sådana i 45 § 1 mom. 9 punkten i kreditinstitutslagen avsedda åtaganden som kan jämställas med kapitallån och om i 46 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 47 § 1 mom. 1 punkten i nämnda lag avsedda åtaganden vilkas borgenärer kan motsätta sig fusionen enligt 16 kap. 6 § 1 mom. i lagen om andelslag.

23 §

De kreditinstitut som deltar i fusionen eller, när det är fråga om en dottersammanslutningsfusion, det kreditinstitut som är moderföretag ska göra anmälan om fusionen till Finansinspektionen. Anmälan, till vilken ska fogas fusionsplanen och det yttrande som avses i 16 kap. 4 § i lagen om andelslag, ska lämnas till Finansinspektionen innan ansökan görs om kallelse enligt 16 kap. 6 § i lagen om andelslag. Finansinspektionen kan efter att ha fått anmälan kräva också andra uppgifter som den anser vara behövliga.

Registermyndigheten ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om en sådan anmälan om en borgenärs motstånd som avses i 16 kap. 14 § 2 mom. i lagen om andelslag.

Finansinspektionen kan vid absorptionsfusion som avses i 16 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om andelslag motsätta sig fusionen genom att underrätta registermyndigheten om detta inom en månad från den i 16 kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag föreskrivna dagen, om fusionen sannolikt äventyrar förutsättningarna för det övertagande kreditinstitutets koncession eller, när ett i fusionen deltagande kreditinstitut hör till centralinstitutet, om fusionen skulle äventyra sammanslutningens kapitaltäckning. De kreditinstitut som deltar i fusionen ska utan dröjsmål underrättas om att Finansinspektionen motsätter sig fusionen. I de fall som avses i detta moment får fusionen registreras endast om Finansinspektionen inte motsätter sig den inom den ovan nämnda tiden.

Besvär över Finansinspektionens beslut som avses i denna paragraf ska behandlas i brådskande ordning.

23 a §

Har en borgenär motsatt sig fusion ska registermyndigheten begära Finansinspektionens utlåtande om hur ett verkställande av fusionen påverkar borgenärens ställning och om huruvida fusionen behöver verkställas utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska kunna tryggas vid kreditinstituten. Registermyndigheten ska utan hinder av det som i 16 kap. 14 § 2 mom. i lagen om andelslag föreskrivs om villkoren för registrering registrera verkställandet av fusionen trots att borgenären motsätter sig detta, om Finansinspektionen i sitt utlåtande anser att verkställandet inte försvagar borgenärens ekonomiska ställning och att fusionen behöver verkställas utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska kunna tryggas vid kreditinstituten.

23 b §

När finska kreditinstitut eller centralinstitut för en sammanslutning deltar i en gränsöverskridande fusion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller vad som bestäms i 22, 23 och 23 a §.

Om det vid fusionen övertagande andelslaget är registrerat eller registreras i en annan stat, tillämpas dock inte 23 § 3 och 4 mom. på fusionen. För en sådan fusion får registermyndigheten inte utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europaandelslag (906/2006) eller i 16 kap. 24 § i lagen om andelslag, om Finansinspektionen, innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i de nämnda paragraferna har beviljats, har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion, om fortsättande av verksamheten i Finland eller om avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 1 mom. i lagen om andelslag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen eller flyttningen av hemort i samband med etablering av ett europaandelslag.

Om ett övertagande kreditinstitut som registreras i en annan stat har för avsikt att efter fusionen fortsätta att bedriva kreditinstitutsverksamhet i Finland, tillämpas på kreditinstitutet vad som bestäms om utländska kreditinstituts verksamhet i Finland.

24 §

Vad som i 16 kap. 6, 7 och 14 § i lagen om andelslag föreskrivs om borgenärer ska inte tillämpas på insättare. Det överlåtande kreditinstitutet ska emellertid underrätta insättarna om fusionen senast tre månader före den tidsfrist som registermyndigheterna sätter ut för de övriga borgenärerna med stöd av 16 kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag. I meddelandet ska nämnas det övertagande kreditinstitutets firma och adress.


Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om insättare ska på motsvarande sätt tillämpas på det övertagande kreditinstitutets insättare, om de i enlighet med 16 kap. 6 § 3 mom. i lagen om andelslag ska höras.


24 a §

Om ett kreditinstituts hemort flyttas till någon annan stat eller det övertagande kreditinstitutet vid en fusion registreras i någon annan stat och en insättning efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti, har insättaren rätt att säga upp insättningen även så att kreditinstitutet utan dröjsmål ska betala ut den uppsagda insättningen eller ställa betryggande säkerhet för betalningen. Uppsägningen ska ske skriftligen senast den dag som anges i den kallelse på kreditinstitutets borgenärer som avses i 16 kap. 6 § i lagen om andelslag. Insättarens rätt att säga upp insättningen i enlighet med denna paragraf ska nämnas i det meddelande som avses i 24 §. Kreditinstitutet ska underrätta Finansinspektionen om uppsägningen utan dröjsmål efter det att tiden för uppsägning enligt denna paragraf har gått ut.

25 §

För ett kreditinstitut som bildas i samband med en kombinationsfusion ska det ansökas om koncession enligt kreditinstitutslagen. En kombinationsfusion får inte registreras om inte koncessionen registreras samtidigt.

Om de kreditinstitut som deltar i fusionen har ett sammanlagt andelskapital som understiger det belopp som föreskrivs i 13 § i kreditinstitutslagen, ska det kreditinstitut som bildas ha ett startkapital som uppgår till minst det sammanlagda beloppet av det andelskapital som innehas av de i fusionen deltagande kreditinstituten.

27 §

I fråga om det ursprungliga kreditinstitutets delningsplan, registreringen av verkställandet av delning samt tillståndet och intyget angående verkställandet iakttas i tillämpliga delar det som föreskrivs i 22, 23, 23 a, 23 b, 24 och 24 a §. Det som föreskrivs i 23 § 3 mom. ska emellertid inte tillämpas på sådan total delning som avses i 17 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om andelslag, om delningen sker genom överlåtelse till andelslag som ska bildas och som är enbart kreditinstitut.

I fråga om det kreditinstitut som bildas vid delningen ska i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i 25 § 1 och 3 mom.

Vad som i 17 kap. 14 § 6 mom. i lagen om andelslag föreskrivs om det ursprungliga andelslagets skulder tillämpas inte på skulder eller delar av skulder som kan ersättas ur den i 6 a kap. i kreditinstitutslagen avsedda insättningsgarantifonden eller den i 6 kap. i lagen om värdepappersföretag (579/1996) avsedda ersättningsfonden.

28 §

Vad som i 12 kap. 12 § och 17 kap. 6, 7 och 14 § i lagen om andelslag föreskrivs om borgenärer ska tillämpas på den för vilken ett kreditinstitut har ställt borgen eller ingått något annat därmed jämförbart åtagande eller som på grund av ett med kreditinstitutet ingånget derivatavtal kan få en penningfordran, om åtagandet övergår på någon annan än ett annat kreditinstitut enligt vad som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007
EkUB 8/2007
RSv 115/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1―9

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.