1421/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 4 och 5 b § samt 9 § 1 mom., sådana de lyder, 4 § i lag 122/2007, 5 b § i lag 702/2004 och 642/2006 samt 9 § 1 mom. i sistnämnda lag, som följer:

4 §

Ett kreditinstituts fusionsplan ska, utöver vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i aktiebolagslagen, innehålla en utredning om åtaganden som enligt 45 § 1 mom. 9 punkten i kreditinstitutslagen kan jämställas med kapitallån och om åtaganden som avses i 46 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 47 § 1 mom. 1 punkten i nämnda lag och vilkas borgenärer kan motsätta sig fusionen enligt 16 kap. 6 § 1 mom. i aktiebolagslagen.

5 b §

När ett finskt kreditinstitut deltar i en gränsöverskridande fusion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller vad som bestäms i 4, 5 och 5 a §.

Om det vid fusionen övertagande bolaget är registrerat eller registreras i en annan stat tillämpas dock inte 5 § 3 och 4 mom. på fusionen. För en sådan fusion får registermyndigheten inte utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag (742/2004) eller i 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen, innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i de nämnda paragraferna har beviljats, har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion, om fortsättande av verksamheten i Finland eller om avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen eller flyttningen av hemort i samband med etablering av ett europabolag.

Om ett övertagande kreditinstitut som registreras i en annan stat har för avsikt att efter fusionen fortsätta att bedriva kreditinstitutsverksamhet i Finland, tillämpas på kreditinstitutet vad som bestäms om utländska kreditinstituts verksamhet i Finland.

9 §

I fråga om det ursprungliga kreditinstitutets delningsplan, registrering av verkställandet av delningen samt tillståndet och intyget angående verkställighet iakttas i tillämpliga delar vad som i 4, 5, 5 a, 5 b, 6 och 6 a § föreskrivs om fusion. Det som föreskrivs i 5 § 3 mom. ska emellertid inte tillämpas på sådan total delning som avses i 17 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i aktiebolagslagen, om delningen sker genom överlåtelse till bolag som ska bildas och som är enbart kreditinstitut.Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007
EkUB 8/2007
RSv 115/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1―9

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.