1420/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 10 § 3 mom., sådant det lyder i lag 911/2006, som följer:

10 §
Överlåtelse av företag och åtagande att svara för inteckning

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i tillämpliga delar när näringsverksamheten i en sammanslutning som deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning och den inteckningsbara egendom i Finland som hör till denna verksamhet överförs till en filial i Finland som inrättas av den övertagande sammanslutningen, som registreras i någon annan stat. Detsamma gäller när ett europabolags eller ett europaandelslags säte flyttas från Finland till någon annan stat så som avses i artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag (SE) och i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) så att bolagets eller andelslagets affärsverksamhet och den inteckningsbara egendom i Finland som hör till denna verksamhet överförs till en filial som bolaget eller andelslaget inrättar i Finland.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007
EkUB 8/2007
RSv 115/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1―9

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.