1419/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 14 § 1 mom. 8 punkten och 2 mom., av dem 2 mom. sådant det lyder i lag 909/2006, som följer:

14 §
Ansvaret för att anmälningarna görs

Ansvariga för att en anmälan till registret görs är


8) för en utländsk näringsidkares filial den person som valts att teckna dess firma eller valts till dess företrädare samt för en utländsk sammanslutning vid gränsöverskridande fusion och delning medlemmarna av sammanslutningens styrelse eller av något annat organ som har rätt att företräda sammanslutningen,


I aktiebolag, europabolag, andelslag, europaandelslag, sparbanker, försäkringsföreningar, statliga affärsverk och utländska sammanslutningar är också verkställande direktören ansvarig för att ändringsanmälan görs samt i bolag på vilka lagen om bostadsaktiebolag (809/1991) tillämpas och i bostadsrättsföreningar dessutom disponenten. Om en enskild näringsidkare, en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag avlider, är också delägarna i hans eller hennes dödsbo ansvariga för att ändringsanmälan görs. Ett sådant ansvar har dock inte en delägare som inte har fått någon fördel ur boet och som utöver att ha tagit del i bouppteckningen inte har vidtagit några andra åtgärder än sådana som avses i 18 kap. 3 § i ärvdabalken (40/1965).Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007
EkUB 8/2007
RSv 115/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1―9

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.