1418/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 3 och 18 a § i handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 3 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 744/2004, samt

fogas till 18 a §, sådan den lyder i nämnda lag 744/2004 och i lag 908/2006, ett nytt 5 mom. som följer:

3 §

Grundanmälan ska göras av:


4) en utländsk sammanslutning och stiftelse som grundar en filial i Finland (utländsk näringsidkare) och av en utländsk sammanslutning vid sådan gränsöverskridande kombinationsfusion och delning där den nya sammanslutningen registreras i Finland;


18 a §

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller en finsk sammanslutning vid sådan kombinationsfusion och delning som avses i 3 § 1 mom. 4 punkten.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007
EkUB 8/2007
RSv 115/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1―9

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.