1416/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 1 § i lagen införande av aktiebolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om införande av aktiebolagslagen (625/2006) 1 § 3 mom. som följer:

1 §
Aktiebolagslagens ikraftträdande

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till en bestämmelse i den gamla lagen eller annars avses en bestämmelse i den gamla lagen, ska den bestämmelse i den nya lagen tillämpas som har trätt i stället för bestämmelsen i den gamla lagen. Den gamla lagen tillämpas dock när det i lagen om bostadsaktiebolag (809/1991), lagen om försäkringsbolag (1062/1979), lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), lagen om försäkringskassor (1164/1992) och lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) hänvisas till den gamla lagen. På bostadsaktiebolag och på bolag som avses i 2 § 2 mom. i lagen om bostadsaktiebolag tillämpas dock bestämmelserna i den nya lagens 16 kap. 1―18 § och på bolag som avses i 2 § 1 mom. i lagen om bostadsaktiebolag bestämmelserna i den nya lagens 16 kap. till den del det i lagen om bostadsaktiebolag hänvisas till den gamla lagens bestämmelser om fusion.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

Efter det att denna lag har antagits kan registermyndigheten registrera och utfärda kungörelse om en fusions- eller delningsplan om fusion, och ett bolag som deltar i en fusion kan utfärda kallelse till den bolagsstämma som ska besluta om godkännandet av planen, så som bestäms i lag.

RP 103/2007
EkUB 8/2007
RSv 115/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1―9

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.