1412/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 december 2004 om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) 14 § 3 mom., 57 § 2 mom. och 63 § 3 mom. samt bilaga 2, av dem bilaga 2 sådan den lyder i förordning 40/2007, samt

fogas till 14 § ett nytt 4 mom. som följer:

14 §

Transporten av importpartiet från gemenskapens territorium via landsväg, järnväg eller inre vattenväg efter den veterinära gränskontrollen ska ske i ett förseglat transportmedel under tullövervakning enligt förfarande T1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/1992.

Ett importparti som är avsett för tredjeland får inte lossas, delas upp eller bearbetas på något annat sätt under transporten. Av särskilda skäl kan gränsveterinären dock på importörens begäran tillåta att ett importparti lastas från det ursprungliga transportmedlet till ett annat. Lastningen ska ske under övervakningen av gränsveterinären i enlighet med Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar.

57 §

Anmälan om importpartier som avses i 1 mom. ska göras så att gränskontrollintygets första sida fylls i och lämnas till den gränsveterinär som övervakar lagret eller zonen. För andra importpartier än de som anländer till lagret eller zonen ska gränskontrollintyg utfärdas i TRACES-systemet.

63 §

För andra importpartier än de som anländer till lagret eller zonen ska gränskontrollintyg utfärdas i TRACES-systemet.


Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2008.

Helsingfors den 20 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Bilaga 2

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV IMPORTPARTIER

Den veterinära gränskontrollen av importpartier är uppdelad i dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll. I fråga om kontrollfrekvensen när det gäller fysiska kontroller iakttas bestämmelserna i bilaga I och II till kommissionens beslut 94/360/EG, sådant det lyder i senast ändrad form. Livsmedelssäkerhetsverket kan meddela närmare föreskrifter om kontrollfrekvensen.

A. Dokumentkontroll

Bestämmelser om dokumentkontroll finns i artikel 1 i och bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.

B. Identitetskontroll

Importpartiets samhörighet med åtföljande importhandlingar kontrolleras som följer:

1. I fråga om importpartier som importeras i containrar kontrolleras det att den försegling som har utförts av tjänsteveterinären eller någon annan behörig myndighet i exportlandet är obruten och att de angivelser som förekommer där överensstämmer med uppgifterna i de medföljande importhandlingarna och gränskontrollintyget.

Om tjänsteveterinären eller någon annan behörig myndighet i exportlandet har antecknat förseglingsnumren för containern i en sådan importhandling som stämmer överens med kraven i författningarna enligt 3 § i denna förordning och som medföljer exportpartiet, kan identitetskontrollen av importpartiet begränsas till endast kontroll av förseglingen. Om förseglingen är bruten eller om angivelserna på den inte motsvarar uppgifterna i de importhandlingar och det gränskontrollintyg som medföljer importpartiet eller om containern öppnas för fysisk kontroll av gränsveterinären ska partiet emellertid dessutom genomgå kontroll enligt punkt 2.

2. Det kontrolleras att de stämplar och påskrifter på förpackningarna av importpartiet som anger varornas ursprungsland och ursprungsanläggning överensstämmer med importhandlingarna och uppgifterna i gränskontrollintyget.

3. I fråga om ett oförpackat importparti som importeras som bulkvara kontrolleras att varan motsvarar uppgifterna i importhandlingarna och gränskontrollintyget.

C. Fysisk kontroll

1. Det kontrolleras att transportförhållandena för ett importparti som är avsett att föras in på gemenskapens territorium uppfyller följande krav:

a) temperaturen under transporten uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland,

b) transportförhållandena försvagar inte importpartiets hållbarhet och kvalitet, och

c) i transportförhållandena har det inte förekommit något exceptionellt som skulle kunna påverka importpartiets hållbarhet och kvalitet.

Det kontrolleras ytterligare, oberoende av importpartiets bestämmelseort, att transportförhållandena inte medför fara för spridning av djursjukdomar.

2. Det kontrolleras genom okulärbesiktning att importförpackningarnas antal och vikt överensstämmer med uppgifterna i importhandlingarna och gränskontrollintyget.

3. Det kontrolleras att förpackningsmaterialen och förpackningspåskrifterna för livsmedel som avses bli införda på gemenskapens territorium uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen om livsmedelshygien eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den nationella livsmedelshygienlagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland.

4. Importpartier som är avsedda att föras in på gemenskapens territorium undersöks i syfte att säkerställa att partiet uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland. Av importpartier som är avsedda direkt för tredjeland, frilager, frizoner eller lager för provianteringslivsmedel eller direkt för proviantering av fartyg i utrikesfart och som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning kan fysisk kontroll utföras för att säkerställa att partierna uppfyller kraven i denna förordning.

Det tas prover av importpartierna för att fastställa att de ovan avsedda kraven uppfylls:

a) Importpartiet ska vid behov lossas helt eller delvis så att en heltäckande provtagning möjliggörs.

b) Som prover tas minst en procent av de enheter som utgör ett parti. Det tas dock minst två och högst tio prover ur importpartiet. Gränsveterinären kan dock vid behov ta flera prover.

c) Av importpartier som anländer i bulk tas minst fem prover ur olika delar av ett parti.

d) På gränskontrollstationen utför gränsveterinären åtminstone en organoleptisk undersökning av de prover som tagits av ett importparti.

e) Gränsveterinären levererar proverna för undersökning i laboratorium enligt Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar.

5. Tullmyndigheterna eller en av tullen bemyndigad gränsveterinär försluter och förseglar de öppnade förpackningarna och transportmedlen omedelbart efter den fysiska kontrollen. Förseglingsnumret antecknas i gränskontrollintyget.

D. Laboratorieundersökningar och analyser av officiella prover I artikel 1 i och bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 föreskrivs om laboratorieundersökningar av prover som tagits i samband med en veterinär gränskontroll och om analyser av officiella prover.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.