1408/2007

Given i Helsingfors den 19 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådana dessa paragrafer lyder, den förstnämnda i lag 348/1994 och den sistnämnda i lag 495/2005:

1 §
En offentligrättslig prestation, för vilken en avgift tas ut som avviker från självkostnadsvärdet

För utlåtanden av veterinärmedicinska skadenämnden tas 100 euro ut i handläggningsavgift.

2 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Utredningar som utförs på beställning är prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

Veterinärmedicinska skadenämnden beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter som tas ut för sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag och för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med den 31 december 2009.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 december 2004 om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer (1267/2004).

Handläggningsavgifter enligt denna förordning tas ut för utlåtandeärenden som avgjorts under förordningens giltighetstid.

Helsingfors den 19 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Sinikka Silén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.